svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"สกนช." กู้เงินล็อตแรก 3 หมื่นล้าน โปะกองทุนน้ำมันฯ

23 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วางแผนทยอยกู้เงิน สถาบันการเงินล็อตแรก 3 หมื่นล้านบาท ให้เสร็จสิ้นปีนี้ เพิ่มเสริมสภาพคล่อง กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เหลืออีก 1.2 แสนล้านบาท ทยอยกู้ในปีหน้า

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)  เปิดเผยว่า  หลังจาก พ.ร.ก.  ผ่อนผันให้ กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ โดยเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้น  

สกนช. มีแผนการดำเนินการกู้เงิน โดยจะผ่านการพิจารณาทั้งจากคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) และขอความเห็นชอบจาก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

"สกนช." กู้เงินล็อตแรก 3 หมื่นล้าน โปะกองทุนน้ำมันฯ

ซึ่งการกู้เงินในปี 2565 สกนช. มีแผนจะทำการกู้เงินรวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท โดย สกนช. ได้เริ่มดำเนินการทยอย กู้เงินจากสถาบันการเงินแล้วจำนวน 10,000 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโดยมีแผนการชำระหนี้ประมาณ 7 ปี


ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 120,000 ล้านบาท สกนช. จะทยอยการกู้เงิน และนำเสนอต่อ กบน. และขอความเห็นชอบ สบน. ในปี 2566 ตามสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละช่วงเวลาของสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกในขณะนั้น 

สำหรับการประกาศให้มี พ.ร.ก. ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน การชำระหนี้ของสำ นักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิดวิกฤต

ทั้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทบต่อภาวะค่าครองชีพ และการดำรงชีพ ของประชาชน และกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ของผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ ของประเทศโดยรวม

"สกนช." กู้เงินล็อตแรก 3 หมื่นล้าน โปะกองทุนน้ำมันฯ

ดังนั้นสกนช. จำเป็นต้องกู้เงินอย่างเร่งด่วนเพื่อนำมาใช้ในการรักษาเสถียรภาพ ระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแต่เนื่องจากกระทรวงการคลังไม่อาจค้ำประกัน การชำระหนี้ของ สกนช. ได้ จึงจำเป็นต้องผ่อนผันให้กระทรวงการคลัง ค้ำประกันการชำระหนี้ของ สกนช.

ปัจจุบันประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ติดลบ 131,405 ล้านบาท

logoline