svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียวกฎหมายคุม "ผู้ประกอบการ" รับผิดชอบสินค้า 2 ปี

22 พฤศจิกายน 2565

ครม.อนุมัติร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ สินค้าชำรุดภายใน 2 ปีนับแต่วันส่งมอบไม่ว่าสินค้านั้นจะชำรุดหรือไม่ก็ตาม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....

ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบการธุรกิจในความชำรุดบกพร่องของสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักร ยานยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงสินค้าอื่นที่อาจกำหนดตามพระราชกฤษฎีกา

ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า อันเป็นเหตุให้เสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้า ไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะรู้ถึงความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือไม่ก็ตาม

โดยในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องภายใน 1 ปีนับแต่วันส่งมอบสินค้า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องในเวลาส่งมอบสินค้า

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่อง ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ติดตั้ง หรือประกอบสินค้านั้น หรือในกรณีที่ผู้บริโภคประกอบสินค้า หรือติดตั้งตามคู่มือที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้ แต่คู่มือนั้นกำหนดวิธีติดตั้งหรือประกอบสินค้าโดยไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน

โดยได้กำหนดสิทธิของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องไว้ดังนี้

          - ผู้บริโภคสามารถเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจซ่อมแซมสินค้า

          - เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้า

          - ขอลดราคาสินค้า หรือเลิกสัญญา

โดยการใช้สิทธิดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นจากผู้ประกอบธุรกิจ และกรณีที่มีการทำข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้า ซึ่งแตกต่างจากที่ พ.ร.บ.นี้กำหนด และเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคให้ถือว่าเป็นโมฆะ

นอกจากนี้ ได้กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในกรณีดังต่อไปนี้

          - ผู้บริโภคได้รู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขาย ว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่อง

          - ผู้บริโภคได้ดัดแปลงสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบธุรกิจ จนเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดบกพร่อง

          - ผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นและสมควร เพื่อการบำรุงรักษาสินค้าที่ระบุในคู่มือการใช้งาน

สำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้ จะเพิ่มการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ซึ่งเป็นผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า ที่ซื้อขายกันทั่วไป เป็นไปตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์

และวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่เป็นไปตามหลักผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องพิสูจน์ ซึ่งมีความเหมาะสม กับสินค้าที่ไม่มีความซับซ้อน

แต่ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการกระบวนการผลิตสินค้าหลายชนิด ทำให้สินค้ามีลักษณะหรือกลไกที่ซับซ้อน ผู้บริโภคไม่อาจพบเห็นความชำรุดบกพร่องของสินค้าได้ในเวลาซื้อขายหรือส่งมอบ จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะ เพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนที่สอดคล้อง กับสภาพปัญหาในปัจจุบัน

ทั้งนี้จะมีสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าฯ ได้แก่ สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ สัญญาการขายหรือเช่าซื้อสินค้าใช้แล้ว การขายหรือเช่าซื้อสินค้าตามสภาพ และการขายทอดตลาด