svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

แล้งนี้ไม่ขาดน้ำ!กรมชลฯยืนยันเหลือน้ำใช้เพียงพอทุกภาคส่วน

21 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมชลประทานยืนยันแล้งนี้ มีน้ำใช้เพียงพอทั้งการบริโภค ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร โดยตอนนี้มีการใช้น้ำไปเพียง 9% ของแผนการจัดสรรน้ำ พร้อมกำชับใช้มาตรการจัดการน้ำดูแลพื้นที่ภาคใต้ลดผลกระทบจากปริมาณฝนตกชุก

นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน  กล่าวภายหลังประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ว่า  ปัจจุบัน(21พ.ย.2565) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 63,854 ล้านลูกบาศเมตร คิดเป็น 84% ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 39,898 ล้านลูกบาศเมตร  

โดย 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกัน 20,875 ล้านลูกบาศเมตร คิดเป็น 84% ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,161 ล้านลูกบาศเมตร ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนจึงยังอยู่ในเกณฑ์ดีและการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้

แล้งนี้ไม่ขาดน้ำ!กรมชลฯยืนยันเหลือน้ำใช้เพียงพอทุกภาคส่วน

โดยแผนจัดสรรน้ำ ทั้งประเทศรวม 27,685 ล้านลูกบาศเมตร ขณะนี้มีการใช้น้ำไปแล้ว 2,364 ล้านลูกบาศเมตร หรือ 9% ของแผนฯ ขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแผนจัดสรรน้ำ 9,100 ล้านลูกบาศเมตร มีการใช้น้ำไปแล้ว 389 ล้านลูกบาศเมตร  หรือ 5% ของแผนฯ

เช่นเดียวกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ที่ส่วนใหญ่ยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยแผนเพาะปลูกพืชทั้งประเทศรวม 11.06 ล้านไร่ มีการเพาะปลูกแล้วรวม 0.896 ล้านไร่ หรือ 8% ของแผนฯ ส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแผนเพาะปลูกทั้งสิ้น 6.74 ล้านไร่ มีการเพาะปลูกแล้ว 0.565 ล้านไร่ หรือ 8% ของแผนฯ เช่นกัน
 

แล้งนี้ไม่ขาดน้ำ!กรมชลฯยืนยันเหลือน้ำใช้เพียงพอทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ โดยคำนึงถึงการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม ตามลำดับ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอไปตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำตามแผนปฏิบัติ 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565  ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

logoline