svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

14 พฤศจิกายน 2565
595

เจ้าหนี้เฮ! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คำสั่งศาลสั่งฟื้นฟูกิจการไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง

14 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์จำกัด ลูกหนี้ โดยระบุ คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ18/2565 กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ผู้ร้องขอ ระหว่าง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์จำกัด ลูกหนี้ 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
 

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ให้ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ลูกหนี้ และตั้ง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ลูกหนี้ เป็นผู้ทำแผนลูกหนี้ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556044936 ตั้งอยู่เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1702 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เพราะฉะนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเป็นต้นไป อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้และบรรดาสิทธิตามกฎหมาย ของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่ผู้ทำแผน ตามมาตรา 90/25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
 

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในคดีนี้ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดคำขอรับชำระหนี้ และแนบพยานหลักฐาน ประกอบคำขอรับชำระหนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี https://reorgservice.led.go.th/index/ หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ หรือตามแบบพิมพ์ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้ตามมาตรา 90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th 

หากเจ้าหนี้มีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-080-9412, 02-080-9415 (เวลาทำการ 09.00 – 18.00 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย) หรือ Email: [email protected] ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

อ่านรายละเอียด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/268/T_0099.PDF 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์