svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เปิด 6 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 'คุ้งบางกะเจ้า'

16 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ที่ยังรักษาความเป็นวิถีชีวิต ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและจากที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ จึงมีศักยภาพทางการตลาดสูง

ภายใต้การพัฒนาขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ที่ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาตรฐานสากล โดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามาบูรณาการความร่วมมือ มีเป้าหมายยกระดับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต่อยอดสู่การพัฒนาตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้อย่างยั่งยืน

 

ปัจจุบันการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า เริ่มจากระดับชุมชน สู่การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 6 เส้นทาง แต่ละเส้นทางมีจุดเด่นด้านอัตลักษณ์แตกต่างกันออกไป จึงเป็นจุดขายที่น่าสนใจ อพท. ได้นำเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้ามาพัฒนาให้แก่ชุมชนทั้ง 6 ตำบล พร้อมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการออกแบบเส้นทางเพื่อยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก และกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เพื่อผลักดันคุ้งบางกะเจ้าสู่เป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก

เปิด 6 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 'คุ้งบางกะเจ้า'

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. วัชรี ชูรักษา ระบุ หลังการเปิดประเทศ สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย เริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังเข้าสู่ไฮซีซั่นในช่วงปลายปี  อพท. มั่นใจว่าพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญ ที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั้งจากกรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากความหลากหลายของเส้นทางการท่องเที่ยวที่พร้อมให้บริการ

ปัจจุบัน อพท. ได้ร่วมกับชุมชนเตรียมความพร้อมรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อการดูแล และให้บริการอย่างมีคุณภาพ บนฐานของความสมดุลในการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  และได้นำโมเดลเศรษฐกิจ BCG  มาพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืน โดยการนำวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเข้ามาส่งเสริม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจชุมชน ในรูปแบบการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 

ประธานชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า สำเนาว์ รัศมิทัศน์ บอกว่า จากการเข้ามาพัฒนาของ อพท. และ สกสว. ที่เริ่มจากการประเมินศักยภาพของชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว จึงพบว่าชุมชนในคุ้งบางกะเจ้ามี ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนทั้งในด้านการประกอบอาชีพ ทางการเกษตร และสามารถกำหนดเป็นเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวย้อนยุควิถีคลอง วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอื่นๆ ได้อย่างลงตัว

อพท. ได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งการพัฒนา นักสื่อความหมาย การพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมล่องเรือชมวิถีคลอง ที่จะพานักท่องเที่ยวพายเรือ เรียนรู้ธรรมชาติ พันธุ์ไม้หลากหลาย เช่น จาก ลำพูน ลำแพ  จึงถือได้ว่าแนวทางการทำงานของ อพท. สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของคนในคุ้งบางกะเจ้าดีขึ้นในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

 

สำหรับ 6 เส้นทาง ที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่  1.เส้นทางสาย Cool ไปกับพื้นที่สีเขียวเที่ยวคุ้งบางกระเจ้า  2.เส้นทางสายชิมลิ้มรสหลากหลาย สไตล์คุ้งบางกระเจ้า 3.เส้นทางสายธรรมะศรัทธาที่คุ้งบางกระเจ้า 4.เส้นทางสาย Learn&Play สัมผัสเสน่ห์คุ้งบางกระเจ้า 5.เส้นทางสายสุขภาพดีที่คุ้งบางกระเจ้า 6. เส้นทางสายตามรอยศาสตร์พระราชาแห่งคุ้งบางกระเจ้า

logoline