svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

กบง. เคาะตรึงค่าการตลาดดีเซล คุมราคาขายปลีก พร้อมปรับมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า

08 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ที่ประชุม กบง. ตรึงค่าการตลาดน้ำมันดีเซล 1.40 บาทต่อลิตร คุมราคาขายในประเทศ พร้อมคงสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 5% พร้อมปรับมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นก.ย.-ธ.ค.65

8 กันยายน 2565 กบง. เคาะมาตรการดูแลราคาน้ำมันดีเซล โดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า   ที่ประชุมเห็นชอบการขยายมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คงสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ 5% (บี5) 

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

รวมทั้งขอความร่วมผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร โดยกระทรวงพลังงาน จะติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปาล์มน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์ม ให้นำเสนอ กบง. พิจารณาต่อไป 
 

อย่างไรก็ดี กบง. ยังได้มีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซล และ เอทานอล) โดยได้มีมติเห็นชอบ 
 

  • 1. หลักเกณฑ์การคำนวณราคาไบโอดีเซลอ้างอิง ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาอ้างอิงจากต้นทุนการผลิต (Revised Cost Plus) โดยลดวัตถุดิบเหลือ 2 ชนิด คือ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และสเตียรีน (ST) และปรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่ 5% โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
  • 2. ยังคงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเอทานอลอ้างอิง ตามการคำนวณราคาอ้างอิงราคาตลาด (Market Price) โดยใช้ราคาจากการเปรียบเทียบราคาต่ำสุดระหว่างเอทานอลเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ผู้ผลิตรายงานต่อกรมสรรพสามิต กับราคาเอทานอลเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายงานต่อ สนพ. โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

กบง. ตรึงค่าการตลาดน้ำมันดีเซล

นอกจากนี้ กบง. ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนประมาณการงบประมาณตามแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

 
รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ) เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565

 

กบง. ถกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ่า
 
ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ
 

logoline