background-defaultbackground-default
"คนละครึ่งเฟส 5" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

"คนละครึ่งเฟส 5" สรุปวิธีลงทะเบียน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 26.5 ล้านสิทธิ รับเงินคนละ 800 บาทตลอดโครงการ มีวิธีการ เงื่อนไขอย่างไร รวบรวมครบ จบที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 สิงหาคม 2565 "คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มลงทะเบียนทั้งรายเก่าและรายใหม่ ในวันนี้ (19 ส.ค.) จำนวน 26.5 ล้านสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบวงเงิน รวม 21,200 ล้านบาท โดย “คนละครึ่งเฟส 5” มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565 โดยให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน- 31 ตุลาคม 2565

 

รูปแบบการดำเนินการ “คนละครึ่งเฟส 5”

 • ภาครัฐร่วมชำระค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน

 

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5”

 • ต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
 • มีบัตรประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการช่วยเหลือพิเศษ เฟส 3
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการและโครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการและโครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

"คนละครึ่งเฟส 5" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

สิทธิประโยชน์ ผู้เข้าร่วม “คนละครึ่งเฟส 5”

 • ภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการที่กำหนด ในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถซื้ออาหาร เครื่องดื่ม จากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

สำหรับ ผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 • ผู้ประกอบการร้านค้าสัญชาติไทย ที่เป็นร้านอาหาร, เครื่องดื่ม และร้านค้าทั่วไป ไม่ใช่นิติบุคคล หรือร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง หรือวิสาหกิจชุมชน หรือ ร้านธงฟ้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ จะต้องไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์
 • ผู้ประกอบการบริการสัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคล ไม่เป็นผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง หรือวิสาหกิจชุมชน หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ เช่น รถสามล้อถีบ เป็นต้น
 • ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะสัญชาติไทย ที่ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น แท็กซี่ รถสามล้อ รถสองแถวรับจ้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะและเรือโดยสารสาธารณะ

"คนละครึ่งเฟส 5" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

ไทม์ไลน์ โครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” มีดังนี้

วันที่ 15 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า รับสมัครร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา 06.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป

 

วันที่ 17 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform เฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

 

วันที่ 19 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนประชาชน

          - สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิได้ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
          - สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ได้ในวันที่ 19  ส.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
"คนละครึ่งเฟส 5" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

วันที่ 25 ส.ค. 65

 • ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5

 

วันที่ 1 ก.ย. 65

 • เริ่มใช้จ่าย

          - ประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
          - ประชาชนผู้ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับได้รับ SMS จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
          - ใช้สิทธิผ่าน Food delivery Platform ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. เฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะช่วยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ไม่รวมค่าจัดส่ง
          - ใช้สิทธิกับร้านค้าโดยตรง ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. เท่านั้น 

 

วันที่ 14 ก.ย. 65  

 • วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก         

 

วันที่ 31 ต.ค.65

 • สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

"คนละครึ่งเฟส 5" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

   เปิดวิธีลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5     

สำหรับการลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com มีดังนี้

ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” รายใหม่

 • เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เวลา 06.00– 22.00 น.
 • รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
 • ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 • ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)
 • เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ
 • เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.
 • เสร็จสิ้นการชำระเงิน

"คนละครึ่งเฟส 5" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

“คนละครึ่งเฟส 5” รายเก่า ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

 • เปิดแอปฯ เป๋าตัง
 • กดที่ แบนเนอร์โครงการ “คนละครึ่งเฟส 5”
 • กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

“คนละครึ่งเฟส 5” รายใหม่ ที่ไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet
 • กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เวลา 06.00 น. – 22.00 น.
 • รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
 • ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)
 • เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ
 • เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.
 • เสร็จสิ้นการชำระเงิน

"คนละครึ่งเฟส 5" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)
สำหรับ “คนละครึ่งเฟส 5” รายเก่า ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

 • เปิด แอปฯ เป๋าตัง
 • กดที่ แบนเนอร์โครงการ “คนละครึ่งเฟส 5”
 • กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

การใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 5” ในการเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่

 • ติดตั้งแอปฯ "เป๋าตัง" ทำการผูก G-Wallet
 • เติมเงิน G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ
 • เข้าเป๋าตัง กดใช้สิทธิฟู้ดเดลิเวอรี่
 • เลือกรายการอาหารสั่งอาหาร
 • ชำระค่าบริการส่งอาหาร
 • รับการแจ้งเตือนชำระค่าอาหาร
 • รอรับการจัดส่งอาหาร

"คนละครึ่งเฟส 5" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

ที่มา : www.คนละครึ่ง.com
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด