background-defaultbackground-default
แนวร่วมต้านทุจริตฯ ชี้ รัฐแก้คอรัปชั่นไม่ตรงจุด

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ เลขานุการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กล่าวว่า "ผลดัชนี Corruption perception index หรือCPI ที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ถึงแม้ว่าดัชนี CPI จะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มองประเทศไทย แต่ก็สะท้อนถึงสภาวะความรุนแรงของปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจริง"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"การจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันของไทยให้ได้ผล ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และรอบด้าน พยายามลดเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการรับ-จ่ายสินบน โดยภาครัฐต้องพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทำให้ทุกขั้นตอนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในขณะที่ภาคเอกชนเองก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันเลิกจ่ายสินบนเพื่อซื้อความสะดวก ซื้อความผิด หรือซื้อธุรกิจ ส่วนภาคประชาสังคมก็ต้องช่วยกันสอดส่อง สร้างค่านิยมใหม่ไม่ยอมรับวัฒนธรรมการโกงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย มีเพียงแนวทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้ดัชนี CPI ของไทยขยับสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด