svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

เปิดดีกรี "ชนากานต์" ก.ต.มติเอกฉันท์ ผ่านนั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4 ของไทย

เปิดดีกรี "ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล" ก.ต.มีมติเอกฉันท์ ผ่านนั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 50 เสนอโปรดเกล้าฯ เป็นประมุขตุลาการหญิงคนที่ 4 ของไทย ชี้ ประเมินผลปฏิบัติราชการดีมาก ไม่มีครหา เป็นที่ยอมรับของผู้พิพากษา ผ่านหลักเกณฑ์ทั้งอาวุโสและความรู้ความสามารถ

9 กรกฎาคม 2567 จากกรณีที่เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้ประชุมครั้งที่17/2567 โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่เห็นชอบให้นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2567 เป็นต้นไป โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการนำรายชื่อเพื่อเสนอโปรดเกล้าฯต่อไป ซึ่งนางชนากานต์จะเป็นว่าที่ประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4 ของประเทศไทย ต่อจาก นางเมทินี ชโลธร และ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม และ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

มีรายงานว่าในการพิจารณาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์

เปิดดีกรี \"ชนากานต์\" ก.ต.มติเอกฉันท์ ผ่านนั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4 ของไทย

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) พิจารณาว่า นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล เป็นผู้ที่มีอาวุโสอันดับที่ 1 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประวัติการทำงานและดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก
  • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  • รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  
  • รองประธานศาลอุทธรณ์
  • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

เป็นบุคคลที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมากมาโดยตลอด ไม่เคยมีข้อสังเกตในทางลบใดๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติและการดำรงตนเป็นที่ยอมรับของผู้พิพากษาและบุคคลทั่วไปว่าเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการครองตน ครองคน ครองงานตลอดระยะเวลาที่รับราชการ 

เปิดดีกรี \"ชนากานต์\" ก.ต.มติเอกฉันท์ ผ่านนั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4 ของไทย
เมื่อพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและผลงานแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2554 ข้อ 9 ซึ่งกำหนดให้ "การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความรับผิดชอบ ประวัติและผลงานการปฏิบัติราชการ การอุทิศตนแก่ทางราชการ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้นเป็นสำคัญ" 

และ ข้อ 10 ซึ่งกำหนดให้ "การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารศาล นอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 9 แล้ว ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถในการบริหารงานศาลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักอาวุโส ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ มนุษยสัมพันธ์ ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการและประชาชน และประสบการณ์ในการทำงานของผู้นั้นด้วย" ทุกประการ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 50