svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"บิ๊กต่าย" ลงนามคำสั่งให้ “พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข” นั่ง รักษาการฯ รอง ผบ.ตร.

21 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

“บิ๊กต่าย” รรท.ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งให้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข นั่งรักษาราชการ รอง ผบ.ตร. แทน “บิ๊กรอย” หลังโปรดเกล้าฯเป็น เลขา สมช.

21 พฤษภาคม 2567 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ "บิ๊กต่าย" รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 253 /2567 ให้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม 

สำหรับ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 253/2567 เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน มีรายละเอียดระบุว่า..

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นเหตุให้ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่างลง นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 มาตรา 108 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ. 2557 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 118/2567 ลงวันที่ 20  มีนาคม 2567 จึงให้ พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 

พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

\"บิ๊กต่าย\"  ลงนามคำสั่งให้ “พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข” นั่ง รักษาการฯ รอง ผบ.ตร.

logoline