svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

เปิดคำสั่งให้ออก-ตั้งกรรมการสอบ "บิ๊กโจ๊ก" พร้อมพวก 5 คน บรรยายชัด เกี่ยวข้องเว็บพนัน

18 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เปิดคำสั่งฉบับเต็ม ให้ "บิ๊กโจ๊ก" พร้อมพวก 5 คน ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมตั้งกรรมการสอบสวน บรรยายพฤติการณ์ชัด เกี่ยวข้องฟอกเงินเว็บพนัน

18 เมษายน 2567 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบ.ตร. มีหนังสือคำสั่งที่ 178/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ใจความว่า ด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้

 • 1. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • 2. พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
 • 3. พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • 4. ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่จราจร) งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจจราจร
 • 5. ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร ผู้บังคับหมู่ งานสายตรวจ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการ ตำรวจจราจร

มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน กรณีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ชื่อ BNK MASTER จนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกศาลอาญาออกหมายจับในความผิดฐาน "สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และ เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน" และมีเหตุผลให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 3 (1) คือถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา

เปิดคำสั่งให้ออก-ตั้งกรรมการสอบ \"บิ๊กโจ๊ก\" พร้อมพวก 5 คน บรรยายชัด เกี่ยวข้องเว็บพนัน เปิดคำสั่งให้ออก-ตั้งกรรมการสอบ \"บิ๊กโจ๊ก\" พร้อมพวก 5 คน บรรยายชัด เกี่ยวข้องเว็บพนัน

โดยผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการตำรวจ มีหน้าที่และอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา แต่กลับต้องหาว่ากระทำผิดทางอาญาเสียเอง ซึ่งเป็นคดีสำคัญ

ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรง ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 115 มาตรา 108 มาตรา 131 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2549 ข้อ 8 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 118/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน จึงให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล กับพวก รวม 5 นาย ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 141 ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง

หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์
 

แต่งตั้ง "พล.ต.อ.สราวุฒิ" เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวน

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบ.ตร. ยังลงนามในคำสั่ง ตร.ที่ 177/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตำรวจ 5 นาย ข้างต้น โดยระบุว่า

มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สืบเนื่องจากตำรวจภูธะจังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งที่ 746/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และคำสั่งที่ 114/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ กรณีต้องหาคดีอาญาในความผิดฐานสมคบ โดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน ตามคดีอาญาที่ 391/2566 ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

และตามหมายจับของศาลอาญาที่ 4549/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จากการสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการ ตำรวจผู้อื่นว่ามีส่วนร่วมในการกระทำการในเรื่องที่ทำการสอบสวนนั้นด้วย ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547 ข้อ 28 และจากรายงานของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 593/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 มีพฤติการณ์การกระทำ ดังนี้

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566, 8, 16 มกราคม 2567 และ 5 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 4 ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 593/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน ให้ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ ชื่อ BNK MASTER รวม 22 คน ในความผิดฐาน

"ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน"

ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 391/2566 โดยปรากฎว่า นางสาวพิมพ์วิไล ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ใช้บัญชีของบุคคลอื่นในการบริหารจัดการเว็บไซต์ที่จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ด้วยการรับเงินเข้า-ออก จากผู้เข้าเล่นการพนัน รวมทั้งจ่ายสินพนัน และเก็บผลประโยชน์จากการเล่นพนันออนไลน์

และมีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของนางสาวพิมพ์วิไล ผ่านทางบัญชีธนาคารของ นางสาวเบญจมิน ซึ่งเป็นบัญชีที่ พ.ต.ท.คริษฐ์ เป็นผู้ครอบครองและใช้เป็นจำนวนหลายครั้ง เมื่อโอนเงินแล้วจะมีการส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อกันไปให้กับนายณพรรษกรณ์, พ.ต.อ.กิตติชัย และ พ.ต.ท.คริษฐ์ ทราบ

จากนั้นจะมีการโอนเงินจากบัญชีของนางสาวเบญจมิน เข้าบัญชีของ ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หรือ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ แล้ว พ.ต.ท.คริษฐ์ สั่งการให้ ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หรือ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ให้นำเงินสดใส่ซองแล้วนำไปวางบนโต๊ะทำงาน ซึ่งอยู่ภายในบ้านพักของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และมีการรับโอนเงินสดมาจากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร และเครื่องฝากเงินอัตโนมัติอีกจำนวนมาก และมีการโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวออกไปยังบัญชีบุคคลอื่น

โดยศาลอาญาอนุมัติให้ออกหมายจับ พ.ต.ท.คริษฐ์ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1063/2567 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566, พ.ต.อ.กิตติชัย ตามหมายจับศาลอาญาที่ 4549/2566 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567, ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1064/2567 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567, ส.ต.อณัฐนันท์ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1065/2567 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567 และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1396/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567

เหตุเกิดระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สถานที่เกิดเหตุทั่วราชอาณาจักร

ในส่วน พ.ต.ท.คริษฐ์ ที่ถูกสอบสวนวินัยไว้ก่อนแล้ว ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการที่ 746/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และคำสั่งที่ 114/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 นั้น เป็นการดำเนินการไปภายในอำนาจตามข้อเท็จจริงในขณะนั้น

แต่เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่า เป็นกรณีข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่างกันและอยู่ต่างสังกัดกันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน ให้ผู้มีอำนาจสำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการสำหรับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 105 มาตรา 108 มาตรา 119 และมาตรา 179 ประกอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 108/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 436/2548 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548 เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ

และกำหนดแนวทางปฏิบัติ จึงให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการที่ 746/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และคำสั่งที่ 114/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

 • 1. พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ
 • 2. พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ
 • 3. พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นกรรมการ
 • 4. พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นกรรมการ
 • 5. พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผู้บังคับการปราบปราม เป็นกรรมการและเลขานุการ
 • 6. พล.ต.ต.ศุภณัฏธ์ เจริญเรืองสกุล ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 4 เป็นกรรมการ
 • 7. พ.ต.อ.บัณฑิต นิลอ่อน รองผู้บังคับการ (สอบสวน) กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 2 เป็นกรรมการ
 • 8. พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เป็นกรรมการ
 • 9. พ.ต.อ.เทิดสยาม บุญะเสนา ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 เป็นกรรมการ
 • 10. พ.ต.อ.อัครเดช สุริยงค์ ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 เป็นกรรมการ
 • 11. พ.ต.อ.มิ่งมนตรี ศิริพงษ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม เป็นกรรมการ
 • 12. พ.ต.ท.บุญนำ ลบโลกา รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 • 13. พ.ต.ท.ศิริพล บุญหนุน รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 • 14. พ.ต.ท.รชต ฉัตรวชิระวงษ์ สารวัตร กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547 ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่น และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบื้องตันแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการใดในเรื่องที่สอบสวนอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว

เปิดคำสั่งให้ออก-ตั้งกรรมการสอบ \"บิ๊กโจ๊ก\" พร้อมพวก 5 คน บรรยายชัด เกี่ยวข้องเว็บพนัน เปิดคำสั่งให้ออก-ตั้งกรรมการสอบ \"บิ๊กโจ๊ก\" พร้อมพวก 5 คน บรรยายชัด เกี่ยวข้องเว็บพนัน เปิดคำสั่งให้ออก-ตั้งกรรมการสอบ \"บิ๊กโจ๊ก\" พร้อมพวก 5 คน บรรยายชัด เกี่ยวข้องเว็บพนัน
 

logoline