svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ผบ.ตร. เซ็นตั้งนายพลเล็ก 273 ราย นั่งรักษาราชการแทน มีใครบ้างเช็กที่นี่

27 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ผบ.ตร.เซ็นตั้งนายพลเล็ก ตั้งแต่รอง ผบช.-ผบก. จำนวน 273 ราย นั่งรักษาราชการแทน โดยขาดจากตำแหน่งเดิม มีผล 30 ต.ค. นี้ มีรายชื่อใดบ้างเช็กที่นี่

27 ตุลาคม 2566 มีรายงานว่า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคําสั่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 596/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า   

ตามที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 566/2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 และ คำสั่งที่ 583/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งระดับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึงระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม นั้น 

เนื่องจาก ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 มีมติ ให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการและรองจเรตำรวจ ลงมาถึงระดับผู้บังคับการ วาระประจำปี 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)
 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงให้ข้าราชการตำรวจ จำนวน 273 ราย รักษาราชการแทนในตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ และรองจเรตำรวจ ลงมาถึงระดับผู้บังคับการ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม รายละเอียดปรากฏตามบัญชี รายชื่อที่แนบท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ผบ.ตร. เซ็นตั้งนายพลเล็ก 273 ราย นั่งรักษาราชการแทน มีใครบ้างเช็กที่นี่
 

logoline