svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ปธ.ศาลฎีกา ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดชัยบาดาล-วิเชียรบุรี เน้นย้ำอำนวยความยุติธรรม ปชช.

ประธานศาลฎีกา ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดชัยบาดาล ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เน้นย้ำ ข้าราชการคือผู้อาสาทำงานบริการประชาชน ขอทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำงานสู่เป้าหมาย เพื่อศาลยุติธรรมสู่การเป็นผู้นำอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง

7 กรกฎาคม 2566 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดชัยบาดาล ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี โดยมีนายนพเรศ พันธุ์นรา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ร่วมคณะตรวจเยี่ยมซึ่งนางมาริษษา ผดุงพจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล นายกิตติพงศ์ อิทธิกุสุมาลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
ปธ.ศาลฎีกา ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดชัยบาดาล-วิเชียรบุรี เน้นย้ำอำนวยความยุติธรรม ปชช.

ปธ.ศาลฎีกา ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดชัยบาดาล-วิเชียรบุรี เน้นย้ำอำนวยความยุติธรรม ปชช.
โดยประธานศาลฎีกาได้ประชุมมอบนโยบายแก่คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประนีประนอม พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาของศาลหลังจากนั้น ประธานศาลฎีกาได้ทักทาย พูดคุยและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและขอให้ทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่การประชุมมอบนโยบาย ประธานศาลฎีกา กล่าวว่า ศาลจังหวัดชัยบาดาลและศาลจังหวัดวิเชียรบุรีมีอำนาจพิจารณาทั้งคดีศาลจังหวัดและคดีศาลแขวง การบริหารจัดการที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษามาตรฐานความเป็นปัจจุบันของคดีได้ จึงขอให้ผู้พิพากษาวางแผนดำเนินงานตั้งแต่ชั้นรับฟ้องให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วในทุกขั้นตอน และเนื่องจากศาลจังหวัดชัยบาดาลมีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาไม่มากนัก จึงควรส่งคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งหมดโดยเฉพาะคดีแพ่ง 

ปธ.ศาลฎีกา ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดชัยบาดาล-วิเชียรบุรี เน้นย้ำอำนวยความยุติธรรม ปชช.
ส่วนศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ยังมีอัตรากำลังผู้ประนีประนอมน้อย จึงควรเพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณคดี เพราะผู้ประนีประนอมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานของศาล หากสามารถไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันได้ภายใต้ความพึงพอใจของทุกฝ่าย ก็จะทำให้คดีแล้วเสร็จไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม 

นอกจากนี้ประธานศาลฎีกาเน้นย้ำว่า ข้าราชการ คือ ผู้ที่อาสามาทำงานบริการประชาชน จึงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำงานสู่เป้าหมายดังกล่าว และด้วยสภาวการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและลงมือทำก่อนองค์กรอื่น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ศาลยุติธรรมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง