svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ส.แม่บ้านตำรวจ เปิดอบรม ตร.อยุธยา "Money Management & Investment"

01 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดโครงการ Money Management and Investment เสริมความรู้ การบริหารจัดการเงินและการลงทุน ให้กับตำรวจอยุธยา ได้รู้จักการบริหารเงิน ไม่มีหนี้สิน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

1 มิถุนายน 2566 นางสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ Money Management and Investment ให้กับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยฝ่ายบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ ผู้บังคับบัญชาในภ.จว.พระนครศรีอยุธยา แม่บ้าน ภ.จว.อ่างทอง และนางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงาน

การอบรมครั้งนี้ มีตำรวจเข้าอบรมทั้งหมด 242 นายเป็น onsite จำนวน 104 นาย และออนไลน์ผ่านระบบ zoom อีก 138 นาย มีนายชยุต ปริญญาธนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , น.ส.กชพร คะสุวรรณ จากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เป็นวิทยากร

ส.แม่บ้านตำรวจ เปิดอบรม ตร.อยุธยา \"Money Management & Investment\"

อีกทั้ง ยังมีการจัดเสวนาเรื่อง  “Happy Money Success Story เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน เรื่องจริงคุณทำได้” โดยนางณฐิกา ปิตะนีละบุตร ที่ปรึกษาโครงการ และด.ต.จิณณะ สอนอุ่น ผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ การพัฒนาทักษะด้านการเงินและการจัดการหนี้สินของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ปี 2565 ร่วมถ่ายทอดแนวคิดการบริหารจัดการเงิน 

ส.แม่บ้านตำรวจ เปิดอบรม ตร.อยุธยา \"Money Management & Investment\"

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า โครงการ Money Management and Investment มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในการวางแผนทางการเงิน และการบริหารหนี้อย่างถูกวิธี ภายใต้กรอบ 3 C คือ Cure แก้ไขเยียวยา Caution ป้องกัน และ Cultivate เพื่อปลูกฝังทักษะ มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ส.แม่บ้านตำรวจ เปิดอบรม ตร.อยุธยา \"Money Management & Investment\"

ส.แม่บ้านตำรวจ เปิดอบรม ตร.อยุธยา \"Money Management & Investment\"

ส.แม่บ้านตำรวจ เปิดอบรม ตร.อยุธยา \"Money Management & Investment\"

ส.แม่บ้านตำรวจ เปิดอบรม ตร.อยุธยา \"Money Management & Investment\"

logoline