svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"ประยุทธ" รองอธ.คดีพิเศษ เข้าวินเบอร์ 1 เลือกตั้ง ก.อ.

10 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สรุปผลการเลือกตั้ง ก.อ. ชุดใหญ่ "ประยุทธ" รองอธ.อัยการคดีพิเศษ เข้าวินคะแนนเบอร์ 1 "ชวรัตน์" อธ.อาญาใต้ ม้ามืดนั่งเก้าอี้ ส่วน "วิรุฬห์"อธ.คดีพิเศษ-"พีระพัฒน์" กอดคู่นอนมา ด้านโควต้าบำนาญได้ "พงษ์ศักดิ์-วินัย"

10 มีนาคม 2566 ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นายเพียรศักดิ์ สมบัติทอง อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานนับคะเเนนเลือกตั้งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 มี.ค.66 ซึ่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ให้อัยการสูงสุด ดำเนินการให้มีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน60 วันก่อนวันครบกำหนด วาระหรือภายใน60 วันนับแต่วันที่มีเหตุต้องเลือก และการออกเสียงลงคะแนนต้องกระทำโดยวิธีลับ 

การเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่ามีผู้แสดงความประสงค์จะให้สำนักงาน คณะกรรมการอัยการเผยแพร่ข้อมูลในการแนะนำตัว ประวัติการทำงาน ผลงาน และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ 
ก. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้าน การบริหารจัดการ

1.นายณัฐเมศร์ เรื่องพิชัยพร อนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมกิจการ ผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย วุฒิสภาฯ 
2.นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4.นายภูมิ มูลศิลป์ คณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
6.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ข. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญ 
1.นายเนตร นาคสุข 
2.นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล 
3.นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล 
4.นายวิภาส สระรักษ์ 
5.นายสัมพันธ์ สาระชนะ

ค. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป 
1.นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร 
2.นายจิระประวัติ แบบประเสริฐ 
3.นายชวรัตน์ วงศ์ธนะบูรณ์ 
4.นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ 
5.นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 
6.นายประยุทธ เพชรคุณ 
7.นายพงศ์พิเชษฐ์ จันทรพรกิจ 
8.นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล 
9.นายพีระพัฒน์  อิงพงษ์พันธ์
10.นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ 
11.เรือโท สายันต์ สุโขพืช 
12.นายอดิศร ไชยคุปต์ 

โดยในวันนี้มีการเปิดหีบนับคะเเนน เวลา 09.30 น.เเละนับคะเเนนเสร็จตอน 19.45 น.สำหรับผลอย่างไม่เป็นทางการปรากฎว่า ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5ขึ้นไป ปรากฎว่าผู้ได้คะเเนนสูงสุดลำดับ 1.นายประยุทธ เพชรคุณ ได้ 2,042 คะแนน 2. นายชวรัตน์ วงศ์ธนะบูรณ์ ได้คะแนนได้ 1,922 คะแนน3. นายพีระพัฒน์  อิงพงษ์พันธ์ได้คะแนน 1,748 คะแนน 4. นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ ได้คะแนน 1,743 คะเเนน

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้าน การบริหารจัดการ ปรากฎว่าผู้ได้คะแนน อันดับ 1. นายยุทธนา สาโยชนกรได้คะเเนน 1,944 คะเเนน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ได้คะเเนน 1,755 คะเเนน 

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญ 1. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล ได้คะเเนน 1,811 คะเเนน 2. นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล ได้คะเเนน 1,476 คะเเนน

สำหรับคณะกรรมการ ก.อ.นั้นประกอบด้วยประธานกรรมการอัยการ จำนวน1 คนที่ปัจจุบันไม่ใช่ข้าราชการอัยการเเละมีคุณสมบัติตามกฎหมายมาจากการเลือกตั้งของพนักงานอัยการทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันคือ นายพชร ยุติธรรมดำรง อดีตอัยการสูงสุดคนที่ 8 เเละให้มีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.โดยตำแหน่ง ทั้งให้รวมรองอัยการสูงสุดตั้งเเต่อาวุโสอันดับ1-5เป็น ก.อ.โดยตำแหน่งเช่นเดียวกัน ส่วนอีก7 คนที่เหลือจะเป็นอัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) เเละประเภทข้าราชการอัยการชั้น5ขึ้นไป4 คน โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ.

สำหรับ กรรมการ ก.อ. ทั้ง 15 คนจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการทุกระดับ และการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอัยการที่กระทำผิดระเบียบ รวมทั้งการพิจารณาออกระเบียบบริหารงานบุคคลอัตรากำลังข้าราชการฝ่ายอัยการ

นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธ.อัยการคดีพิเศษ

logoline