svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"ก.อ." มีมติเอกฉันท์ตั้ง "อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์" เป็น อสส.คนที่ 18

03 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ที่ประชุม ก.อ. มติเอกฉันท์ตั้ง "อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์" เป็น อสส.คนที่ 18 ต่อจาก "นารี ตัณฑเสถียร" เตรียมเสนอชื่อที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบ เสนอโปรดเกล้าต่อไป

3 มีนาคม  ที่ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอัยการ ครั้งที่ 3/2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบวาระงานหลายวาระ

อาทิเช่น  รับทราบกรณีการบรรจุ และแต่งตั้งผู้ขอโอนกลับเข้ารับตำแหน่งข้าราชการอัยการ , รับทราบการประเมินผลรายบุคคล การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 43 จำนวน 115 ราย , รับทราบเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการอัยการและอัยการอาวุโส ,

เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายศักดา ช่วงรังษี รองอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนในคณะกรรมการผู้แทน สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ ร.ต.ท. อุทัย อาทิเวช รองอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนสำรอง และเห็นชอบให้ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนสมาชิก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิก ในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ 
\"ก.อ.\" มีมติเอกฉันท์ตั้ง \"อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์\" เป็น อสส.คนที่ 18
 

เเละมีวาระสำคัญที่น่าสนใจคือ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ รองอัยการสูงสุด เป็นอัยการสูงสุด คนที่ 18 ต่อจาก น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ที่จะพ้นวาระบริหารในวันที่ 30 ก.ย. 66
นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ รองอัยการสูงสุด
 

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการตามขั้นตอน พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 10 โดยจะมีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป
น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด
 

logoline