svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ตร. สั่งใต้สังกัด ยุติให้ข่าวคดีที่นำเสนอสัญชาติ เหตุกระทบความสัมพันธ์

24 ธันวาคม 2565
966

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกหนังสือเตือนทุกหน่วยงานในสังกัด หยุดให้ข่าวคดีที่มีการนำเสนอสัญชาติ ตำหนิสื่อ กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

24 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ปรท.ผบ.ตร. ได้มีหนังสือคำสั่งเป็นวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุความด่วนที่สุด โดยคำสั่งดังกล่าวมีใจความระบุว่า

ถึงผู้รับปฏิบัติ ผบช.น. ภ.1-9 ก. สตม. สอท. ปส. ส. สพธู.ตร. สยศ.ตร. ตชด. และ ศปก.ตร.หน.ฝอ.ศปก.ตร. และ โฆษก ตร. ผบก.สท.(1.)อ้างถึง1.1 ระเบียบ ตร. ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ.25561.2 คำสั่ง ตร. ที่ 855 /2548 ลง 16พ.ย.48 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แก้ไขเพิ่มเติมตาม คำสั่ง ตร.ที่465/2550 ลง 15 ส.ค.2550

(2.) ปัจจุบันปรากฎว่ามีข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่มีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติ ได้ให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ และเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน ซึ่งในหลายเรื่องส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา ความสัมพันธ์ทางการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือมีเนื้อหาข้อมูลและการวิเคราะห์ข่าว ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา 
ตร. สั่งใต้สังกัด ยุติให้ข่าวคดีที่นำเสนอสัญชาติ เหตุกระทบความสัมพันธ์
 

(3.) เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ดู ที่ห้ามให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงกำชับการปฏิบัติ ดังนี้

3.1 กรณีการให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ และเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินคดีที่มีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นขาวต่างชาติ ให้เปิดเผยรายละเอียดได้เท่าที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการรับรู้ของสื่อมวลชนและประชาชน โดยระมัดระวังมิให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อคดี ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องในคดี รวมทั้งการใช้คำที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยให้หลีกเสี่ยงการกล่าวถึงสัญชาติหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในคดีที่ยังไม่มีการพิจารณาพิพากษาของศาล

3.2 กรณีการให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ และเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน ที่เกี่ยวข้องกับประเทศหรือรัฐที่มีความละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ กรณีที่กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือกำชับแนวทางการปฏิบัติ ให้พิจารณาดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้อาจหารือกับ ตท.ถึงแนวทางการให้ข่าวในกรณีดังกล่าว

3.3 ให้โฆษกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของทุกหน่วยงาน ร่วมกำกับดูแลและควบคุมการให้ข่าวแถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ และเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน เพื่อมีให้เกิดความเสียหายต่อ ตร.เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด “คำสั่งดังกล่าวระบุ ” 
ตร. สั่งใต้สังกัด ยุติให้ข่าวคดีที่นำเสนอสัญชาติ เหตุกระทบความสัมพันธ์
 

มีรายงานถึงสาเหตุที่ ตร.ได้มีหนังสื่อคำสั่งดังกล่าวนี้ สาเหตุจากกรณีที่ เจ้าหน้าที่ฑูตหลายประเทศ ได้เข้าพบเพื่อร้องขอถึงกรณีที่ชาวสัญชาติต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวหาในคดีต่าง ๆ แล้วผู้ให้สัมภาษณ์และสื่อมวลชน ได้คำกล่าวในเชิงลบ ทำให้ประเทศนั้น ๆ ถูกมองภาพในทางลบ

ทั้งที่หลายประเทศ ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยดีตลอด ในการสืบสวนจับกุมตัวผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย ในคดีสำคัญ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าทูตจึงเดินทางมาเข้าพบ พร้อมร้องขอการให้สัมภาษณ์ แถลงข่าว การนำเสนอของสื่อมวลชนในลักษณะดังกล่าว
ตร. สั่งใต้สังกัด ยุติให้ข่าวคดีที่นำเสนอสัญชาติ เหตุกระทบความสัมพันธ์