svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ศาสตราจารย์" สถาบันการศึกษา วิชาทหาร

ประกาศสำนักนายกฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร จำนวน 4 ราย

9 กรกฎาคม 2567  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง "ศาสตราจารย์" สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบกและสังกัดกองทัพอากาศ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์สถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหมและสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 4 ราย ดังนี้

สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม

 

1. พันเอก ศาสตราจารย์พิเศษชาญชัย  ไตรวารี สังกัดกองทัพบก ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

 

สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร

 

2. พันเอก รองศาสตราจารย์นราเทพ  พฤกษหิรัญ สังกัดกองทัพบก ตำแหน่ง อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง \"ศาสตราจารย์\" สถาบันการศึกษา วิชาทหาร

 

3. พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์สุวิมล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สังกัดกองทัพบก ตำแหน่งอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565

 

4. ว่าที่นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์วันชัย เจียจันทร์ สังกัดกองทัพอากาศ ตำแหน่งอาจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตั้งแต่วันที่  29 พฤศจิกายน 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ภูมิธรรม เวชยชัย

รองนายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร