svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

ด่วน! "ฟรีวีซ่า"ราชกิจจาฯ ประกาศมหาดไทย กำหนดรายชื่อประเทศท่องเที่ยวไทย

18 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว หรือ"ฟรีวีซ่า" เริ่ม 25 ก.ย.66 - 29 ก.พ.67 เช็กเลย

18 กันยายน 2566 "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ

โดยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย

เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำ หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. ๒๕๔๕

 

ด่วน! \"ฟรีวีซ่า\"ราชกิจจาฯ ประกาศมหาดไทย กำหนดรายชื่อประเทศท่องเที่ยวไทย

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้กำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ดังนี้

(๑) สาธารณรัฐประชาชนจีน

(๒) สาธารณรัฐคาซัคสถาน

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

อนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว

logoline