background-defaultbackground-default
“บิ๊กเด่น” เซ็นตั้ง 3 นายพล เป็นที่ปรึกษา ตร. "ปิยะ อุทาโย" นำทีม

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามแต่งตั้ง 3 นายพล เป็นที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ "ปิยะ อุทาโย" นำทีมช่วยงานปฏิรูปตำรวจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 พฤศจิกายน 2565 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามในคําสั่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 552/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในด้านการปฏิรูปตำรวจ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากร ทางการบริหารในทุกด้าน

เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายที่สำคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/42871 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 3 ราย จึงแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา ดังนี้

1.พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย เป็นที่ปรึกษาด้านการปฏิรูปตำรวจ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1.1 ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานระดับรองลงมาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำรวจ การจัดทำกฎลำดับรองและการดำเนินการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

1.2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจและแนวทาง การประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.3 ถ่ายทอดงานให้แก่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ

1.4 ให้คำปรึกษาในด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มอบหมายตามที่ เห็นสมควร 

 

“บิ๊กเด่น” เซ็นตั้ง 3 นายพล เป็นที่ปรึกษา ตร. "ปิยะ อุทาโย" นำทีม

 

“บิ๊กเด่น” เซ็นตั้ง 3 นายพล เป็นที่ปรึกษา ตร. "ปิยะ อุทาโย" นำทีม
 

2.พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์ เป็นที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการ กระทําความผิดทางเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่ ดังนี้

2.1 ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งผู้บังคับบัญชา ของหน่วยงานระดับรองลงมาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยี 

การประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี พัฒนาองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี

2.2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.3 ถ่ายทอดงานให้แก่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

2.4 ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มอบหมาย ตามที่เห็นสมควร

3.พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ เป็นที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

3.1 ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานระดับรองลงมาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ การใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

3.2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ การใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.3 ถ่ายทอดงานให้แก่ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานนิติวิทยาศาสตร์

3.4 ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มอบหมาย ตามที่เห็นสมควร

 

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 สั่งวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด