svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"เนชั่น" ทุ่ม 240 ล้านบาท ซื้อ “ฐานเศรษฐกิจ” เสริมทัพ

23 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"บอร์ดเนชั่น" ไฟเขียวซื้อหุ้น "ฐานเศรษฐกิจ" ราคาหุ้นละ 11.96 บาทต่อหุ้น จำนวน 20 กว่าล้าน หุ้นวงเงินรวมกว่า 240 ล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ  พร้อมตั้งฟินเน็กซ์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า  ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9-1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น

คิดเป็น 100% ของหุ้นทั้งหมดใน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (TMM) จาก บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS) ในราคารวม 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น

สำหรับบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มีทุนจดทะเบียน 200,750,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 20,075,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

โดย NATION จะถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ให้บริการข่าวสารครบวงจร รวมถึงการจัดงานกิจกรรมและงานสัมมนาเชิงธุรกิจ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรม การมีมติอนุมัติ ทําให้ภายหลังจากการนับรวมซึ่งสินทรัพย์ในระหว่าง 6 เดือนก่อนมีมติอนุมัติ มีขนาดสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 55.36

รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งมีทรัพย์สินเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 เนื่องจาก NEWS เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

โดยรายการดังกล่าวเป็น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 347.64 ล้านบาท รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนด

โดยจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วัน


\"เนชั่น\" ทุ่ม 240 ล้านบาท ซื้อ “ฐานเศรษฐกิจ” เสริมทัพ
 

นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป กล่าวว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเข้าซื้อ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด เพราะเล็งเห็นว่าการลงทุนครั้งนี้ จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบันสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป

ทั้งนี้เนื่องจากฐานเศรษฐกิจ ได้รับการยอมรับในฐานะสื่อเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ

“ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Nation ฐานเศรษฐกิจจะเข้ามาเติมเต็มธุรกิจสื่อในเครือ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ในทุกภาคส่วนได้มากยิ่งขึ้น”


นอกจากนี้ ฐานเศรษฐกิจ จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กร ทำงานแบบ Synergy ระหว่างสื่อในเครือ ทั้งด้านคอนเทนต์ บุคลากร และการดำเนินงานธุรกิจอื่นๆ ในทุกมิติ เพื่ิอให้เกิดประโยชนย์สูงสุดต่อธุรกิจสื่อในเครือ

สำหรับ ฐานเศรษกิจ เป็นสื่อชั้นนำด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ที่มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง ยืนหยัดคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า 43 ปี อีกทั้งยังมีกองบรรณาธิการที่เข้มแข็ง และมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรผ่าน 3 แพลตฟอร์มหลักที่เชื่อมเข้าด้วยกันทั้ง Offline Online และ On-ground รวมถึงมีคอมมูนิตี้และกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน

logoline