svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯเครื่องราชฯ"จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า"ลง ราชกิจจาฯ

18 พฤศจิกายน 2565
208

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชฯ"จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และ เหรียญรัตนาภรณ์ ข้าราชการทหาร จำนวน 2 ราย

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์

 

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๒ คน ดังนี้

 

๑. พันตรีจอม   รัตตะพงษ์  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

 

๒. พันตรีธนพันธ์  ธุระพันธ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน