svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ข่าว

พรุ่งนี้ ปชช.ริมเจ้าพระยาส่อวิกฤต น้ำเหนือ-น้ำหนุน ทะลัก กอนช. เตือน ฉ.49

07 ตุลาคม 2565
311

ประชาชนริมเจ้าพระยา ส่อสาหัส กอนช. ประกาศฉบับที่ 49 เตือนเฝ้าระวังระดับน้ำ เขื่อนเจ้าพระยา ปล่อยน้ำ 3,000 ลบม./วินาที พร้อมอ้างข้อมูล กรมอุทกศาสตร์ น้ำทะเลหนุนสูงสุดวันพรุ่งนี้

7 ตุลาคม 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประกาศ ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๕ เรื่อง เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ระบุว่า

 

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำหลากจากทางตอนเหนือไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น วันนี้ (๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.) มีปริมาณน้ำไหลผ่านบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ (C.2) อยู่ในเกณฑ์ ๓,๐๗๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลมารวมกับแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา โดยกรมชลประทานได้พิจารณารับน้ำเข้าคลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเต็มศักยภาพคลองที่สามารถรองรับน้ำได้

 

เขื่อนเจ้าพระยา

ปัจจุบันระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +๑๗.๖๔ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งสูงกว่าระดับเก็บกัก ๑.๑๔ (+๑๖.๕๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง) เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของบานระบายน้ำและตัวเขื่อนเจ้าพระยา กรมชลประทานจำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ +๑๗.๖๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ในอัตรามากกว่า ๒,๙๐๐ – ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ ๑.๙๐ – ๒.๒๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

กอนช. ประกาศฉบับที่ 49 เตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา

จึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

๑. ตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อำเภออินทร์บุรี เมืองสิงห์บุรี และพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอป่าโมก และไชโย คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล อำเภอเสนา และผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ ๐.๑๐ - ๐.๑๕ เมตร

๒. บริเวณตั้งแต่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ ๐.๑๕ - ๐.๓๐ เมตร

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ

๒. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

๓. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ รวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สำหรับเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ขอให้บริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำเข้าคลองต่าง ๆ ทั้งด้านฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานในแต่ละช่วงเวลาที่สามารถรองรับได้ ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในเขตจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี ให้เตรียมป้องกันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่

๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่ ๖   ตุลาคม ๒๕๖๕

กอนช.ประกาศฉบับที่ 49 เตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา

กอนช. ประกาศฉบับที่ 49 เตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา