svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

กอ.รมน. ผุดโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจอาสา"

04 ตุลาคม 2565

กอ.รมน. เดินหน้าโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจอาสา” จัดกิจกรรมระดมความคิดจากคนรุ่นใหม่ ร่วมเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทย

วันที่ 4 ตุลาคม 2565  พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก กอ.รมน. ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจอาสา” ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ในการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติได้มีเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและการรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

กอ.รมน. ผุดโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจอาสา"

กอ.รมน. โดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ จึงได้จัดกิจกรรม “เยาวชนไทยหัวใจอาสา” ขึ้น โดยได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการในสถานศึกษากว่า 500 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมโรดโชว์พบปะเยาวชนตามโรงเรียน มหาวิทยาลัยในแต่ละภาค อาทิ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จ. ชลบุรี, โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ จ.ชัยนาท, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ.กรุงเทพ เป็นต้น

โดยมีเยาวชนร่วมส่งผลงานแสดงความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 5 ต.ค. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน 15 ทีม โดยจะพิจารณาเลือกจากโครงการที่มีความสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมให้เป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบต่อไป ซึ่งจะทำการประกาศผลผู้เข้ารอบทางเพจเฟสบุ๊ก “กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจอาสา”

กอ.รมน. ผุดโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจอาสา"   กอ.รมน. ผุดโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจอาสา"   กอ.รมน. ผุดโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจอาสา"

สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะมีการจัดอบรมพัฒนาทักษะ ประกอบกับการแนะนำการปรับแต่งโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นให้ทั้ง 15 ทีมไปดำเนินโครงการจริงตามที่เสนอมา 

โดย กอ.รมน. จะมีทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการให้ และเมื่อแต่ละทีมดำเนินโครงการเสร็จสิ้นจะมีคณะกรรมการลงไปประเมินผล พร้อมให้แต่ละทีมจัดทำสรุปผลโครงการในรูปแบบคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ทำการคัดเลือกจัดลำดับทีมที่สามารถบริหารจัดการจนสำเร็จเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดีที่สุด ซึ่งผลงานที่ได้จากการจัดกิจกรรม กอ.รมน. จะนำไปประยุกต์และขยายผลเผยแพร่กิจกรรมดีๆ สู่สังคมต่อไป

กอ.รมน. ผุดโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจอาสา" สำหรับผู้ที่สนใจ

สามารถติดตามการจัดกิจกรรมได้ทางเพจ “กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจอาสา” พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดบนเวทีความคิดสร้างสรรค์       เพื่อประโยชน์และความสุขของส่วนรวม และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทยไปพร้อมกัน