svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

จับตา ครม. จ่อยกเลิกโควิด-19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเดินทางมาไทย

20 กันยายน 2565
598

ครม. จ่อเคาะ ยกเลิกโควิด-19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมพิจารณาเพิ่มงบประมาณในการระงับข้อพิพาทคดีเหมืองทองอัครา

20 กันยายน 2565 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาวาระสำคัญ ในการยกเลิกโควิด-19เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ พร้อม พิจารณากรอบวงเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ในคดีเหมืองทองอัครา ขณะที่กระทรวงพลังงาน เสนอการขอขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในขณะที่

 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย

 • คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) เสนอ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ.2565-2570)
 • กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2566 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอของบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พักโทษจากเรือนจำ และทัณฑสถาน
 • กระทรวงมหาดไทยเสนอ ครม.พิจารณาการพิจารณายกเลิกกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12(4) หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 44 (2) แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาใน ราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ...) พ.ศ...

 วาระเพื่อทราบอื่นๆ 

 • ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 4 ว่าด้วยการประชุมด้วยตนเอง (in person) และความคืบหน้าในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินาตะว่าด้วยปรอท
 • รายงานผลการติดตามและการประเมินการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Merchandise: JCM )
 • รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ 2564 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อย ปี 2563 และ ข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่..) พ.ศ….ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติของ คณะกรรมาธิการการ
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการ รับรู้การทุจริต( Corruption Perception Index : CPI) ( พ.ศ.2565 – 2567) ของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจิตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
 • ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568
 • ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2565ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
 • สสว.เสนอแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566 - 2570)
 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2565
 • กระทรวงเกษตรฯเสนอขออนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน ระยะที่ 2
 • ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เพื่อดำเนินก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุบลราชธานี
 • สำนักงาน ก.พ.เสนอแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ..
 • การดำเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2610 ( ค.ศ.2021 ) เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้าย