background-defaultbackground-default
ด่วน เช็กเลย ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 ต.ค. 65 พื้นที่ไหนได้เท่าไร

ด่วน! เช็กเลย ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ เริ่มมีผล 1 ต.ค. 65 จังหวัดไหนได้เท่าไหร่บ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (19 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที่ ๑๑) ระบุว่า  ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง ที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายก่าหนด เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีมติเห็นชอบให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ (๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

 

ด่วน เช็กเลย ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 ต.ค. 65 พื้นที่ไหนได้เท่าไร

ด่วน เช็กเลย ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 ต.ค. 65 พื้นที่ไหนได้เท่าไร

คณะกรรมการค่าจ้าง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ข้อ ๒ ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยห้าสิบสี่บาท ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

 

ข้อ ๓ ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยห้าสิบสามบาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

 

ข้อ ๔ ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสี่สิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ข้อ ๕ ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสี่สิบสามบาท ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

 

ด่วน เช็กเลย ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 ต.ค. 65 พื้นที่ไหนได้เท่าไร

ข้อ ๖ ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสี่สิบบาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา ปราจีนบุรี พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี

 

ข้อ ๗ ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบแปดบาท ในท้องที่จังหวัด กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม

 

ข้อ ๘ ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัด กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง เพชรบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง และอุตรดิตถ์


ข้อ ๙ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบสองบาท ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ล่าปาง ล่าพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภูอำนาจเจริญ และอุทัยธานี

 

ข้อ ๑๐ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบแปดบาท ในท้องที่จังหวัด นราธิวาส น่าน ปัตตานี ยะลา และอุดรธานี

 

ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๑๐ ค่าว่า “วัน” หมายถึง เวลาทำงานปกติ ของลูกจ้าง ซึ่งไม่เกินชั่วโมงท่างานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างท่างานน้อยกว่าเวลาท่างานปกติเพียงใดก็ตาม

 

(๑) เจ็ดชั่วโมง ส่าหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑(๒) แปดชั่วโมง ส่าหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (๑)

 

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่่า

 

ข้อ ๑๓ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการค่าจ้าง

 

ด่วน เช็กเลย ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 ต.ค. 65 พื้นที่ไหนได้เท่าไร

 

 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มคลิก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/221/T_0004.PDF

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด