background-defaultbackground-default
ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 255 ราย “พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์" นั่งผบ.ตร.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 255 ราย “พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์”เป็น ผบ.ตร. “พล.ต.ท.กิตติรัฐ-พล.ต.ท.ชินภัทร-พล.ต.ท.ต่อศักดิ์-พล.ต.ท.สุรเชษฐ์” เป็นรองผบ.ตร. พล.ต.ธิติ แสงสว่าง เป็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 255 ราย “พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์" นั่งผบ.ตร.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๒๕๕ ราย ดังนี้ 

๑. พลตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ


๒. พลตํารวจโท กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

 

๓. พลตํารวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ


๔. พลตํารวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ


๕. พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ


๖. พลตํารวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๔) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๗. พลตํารวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๘. พลตํารวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ


๔. พลตํารวจโท นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้บัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตํารวจแห่งชาติ


๑๐. พลตํารวจโท วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๔)


๑๑. พลตํารวจโท สําราญ นวลมา ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ


๑๒. พลตํารวจโท สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๔)


๑๓. พลตํารวจโท กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง


๑๔. พลตํารวจโท ทรงเกียรติ วาทะกุล จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

๑๕. พลตํารวจโท ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล


๑๖. พลตํารวจโท สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 4

๑๗. พลตํารวจโท อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล


๑๘. พลตํารวจโท อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ


๑๙. พลตํารวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒


๒๐. พลตํารวจตรี กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจ ประสานงานรัฐสภา)


๒๑. พลตํารวจตรี โชคชัย เหลืองอ่อน รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานงบประมาณและการเงิน


๒๒. พลตํารวจตรี ณฐพล แสวงกิจ รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา


๒๓. พลตํารวจตรี ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ ๘) สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ

 

๒๔. พลตํารวจตรี ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี


๒๕. พลตํารวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๘) โรงพยาบาลตํารวจ


๒๖. พลตํารวจตรี นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ


๒๗. พลตํารวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ ๗) โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๘) โรงพยาบาลตํารวจ

 

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 255 ราย “พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์" นั่งผบ.ตร.

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 255 ราย “พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์" นั่งผบ.ตร. ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 255 ราย “พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์" นั่งผบ.ตร.

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 255 ราย “พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์" นั่งผบ.ตร.

คลิกอ่านต้นฉบับ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด