svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ผุด"กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ"ออกพรฎ.แบ่งส่วนราชการในกองทัพ

20 สิงหาคม 2565
756

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการ กำหนดหน้าที่ ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ยกระดับกรมฯ เป็น "กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ" ทำหน้าที่ ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ ฯ

 

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ"ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการและกำหนด หน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๒๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนด หน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ "

 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ผุด"กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ"ออกพรฎ.แบ่งส่วนราชการในกองทัพ

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑๗) ของมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "(๑๗) กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ"

 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและ กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน "มาตรา ๒๐ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีหน้าที่เตรียมและดำเนินการ เกี่ยวกับการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ และดำเนินการ ด้านการป้องกันทางอากาศ การปฏิบัติการทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิต การข่าวกรองการเฝ้าตรวจ และลาดตระเวน การสนับสนุนการบัญชาการและควบคุม การจราจรทางอากาศ การข่าวอากาศ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ในด้านการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

สำหรับ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรเปลี่ยนชื่อกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของ ส่วนราชการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ รองรับภารกิจการปฏิบัติการทางทหารทั้งการรบและมิใช่การรบ และสนับสนุน ภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕