svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดแฟ้มครม.วันนี้ ถกปมวาระ 8 ปีนายกฯ หากตกเก้าอี้ เตรียมแผนรองรับอย่างไร

09 สิงหาคม 2565
2.1 k

เปิดแฟ้มวาระครม.วันนี้ คาด ถกปมนายกฯ ดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีหรือไม่ เพื่อเตรียมแผนบริหารราชการกรณีฉุกเฉิน สทนช. ของบกลางฯจัดการน้ำท่วม-แล้ง

9 สิงหาคม 2565 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระการหารือ ที่ต้องจับตาประเด็นการเมือง เรื่องการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีครบวาระ 8 ปีตามรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่  แม้ว่าในเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่าให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในการวินิจฉัย แต่เรื่องนี้ในเชิงการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องมีการหารือ เพื่อให้ทราบแนวทาง หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายกรัฐมนตรี

 

สำหรับวาระการพิจารณา มีดังนี้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่องการดำเนินโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐที่มี ความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

 • เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บ น้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2565 /2566

 

กระทรวงการต่างประเทศ

 • เสนอขอพิจารณาร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับรัฐบาลมองโกเลีย ว่าด้วยการจัดตั้งกลไกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี และร่างแผนความร่วมมือระยะที่ 5 ปี ไทย – มองโกเลีย (พ.ศ.2565 -2570) 

 

 • ร่างบันทึกการประชุมว่าของคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ครั้งที่ 14 และการประชุม คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทย กับ มาเลเซีย การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

วาระสำคัญ

 • การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทา ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565)

 

วาระปกติ ทราบเพื่อเป็นข้อมูลด้แก่

 • รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง นร. (สลค)  รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตราการด้านพลังงาน (ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 )

 

วาระเพื่อทราบ

คกก.ฯ การใช้จ่ายภาครัฐ

 • รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 2 / 2565 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

 

กระทรวงแรงงาน

 • รายงานประจำปีผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ชุดที่ 3 ปีที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)

 • แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อ.480-509/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ.179- 208/2565 ระหว่างนายวีรยุทธ สุกสอน กับพวกรวม 30 คน ผู้ถูกฟ้องคดีเรื่อง พิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2564 

 

กระทรววงพลังงาน

 • รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 3

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

 • รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน มิถุนายน และความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน กรกฎาคม 2565

 

กระทรวงการต่างประเทศ

 • รายงานเรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศของสาธารรรัฐตุรกี

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • รายงานสรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ช่วงที่ 2 และการประชุมสมัยพิเศษ เนื่องใน วาระครบรอบ 50 ปี

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

 • รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น กรณี EEC ของคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลด ความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภาผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่ 3 /2564 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติ การด้านการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2566 – 2570

 

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2565 เรื่องสิทธิประโยชน์ในเขต ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สกพอ.

 

กระทรวงยุติธรรม

 • ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษประเภท 1ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออก ฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ...

 

กระทรวงการคลัง

 • ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลการกร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่...) พ.ศ.... 

 

 • รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

สทนช.

 • ขออนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร

 

กระทรวงการต่างประเทศ

 • รายงานผลการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน