svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"นิพนธ์"ยันรัฐหนุนคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

นิพนธ์ ยัน รัฐพร้อมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่พื้นที่ชายแดนใต้ เข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นผู้ประกอบการ สร้างงาน สร้างรายได้ ในงานฉลองครบรอบ 30 ปีสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ที่จ.ปัตตานี

6 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 30 ปีสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด "30ปีสหกรณ์คุณธรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อสมาชิกและสังคม"  ณ อาคารห้างสรรพสินค้าเอเชี่ยนมอลล์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

 

โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต.  ปลัดจังหวัดปัตตานี  ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  ผู้แทนองค์กรอิสลามในระดับภูมิภาคอาเซียน ผู้แทนนายกอบจ.ปัตตานี  หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสหกรณ์อิสลาม เข้าร่วมในพิธีฉลองครบรอบ 30 ปีสหกรณ์ คุณธรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อสมาชิกและสังคม

\"นิพนธ์\"ยันรัฐหนุนคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายนิพนธ์ บุญญามณี  รมช.มท.กล่าวว่า จากการที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด เป็นสถาบันการเงินในระบบอิสลาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในจังหวัดปัตตานี และได้ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะเวลาถึง 30 ปี

 

ด้วยความก้าวหน้ามาตลอดนั้น  จึงขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบอิสลามทุกประการ ซึ่งช่วยยกระดับทั้งในด้านการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งหมายถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ปลอดดอกเบี้ย

 

สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ซึ่งก่อตั้งจากจุดประกายเล็กๆ โดยกลุ่มปัญญาชนมุสลิมที่ได้ศึกษาและร่วมกิจกรรมในสถาบันระดับอุดมศึกษาภาคใต้ มีความเข้าใจในปัญหาสังคมท้องถิ่น จึงร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

\"นิพนธ์\"ยันรัฐหนุนคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ในส่วนของภาครัฐนั้นได้มีการดูแลสนับสนุนกิจการของสหกรณ์มาโดยตลอด ทั้งการพัฒนาบุคลากร การจัดระบบบริหารการจัดการ ตลอดจนตรวจแนะนำระบบการเงินและบัญชีให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานจนกระทั่งได้รับการรับรองตามระบบและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงถือได้ว่าภาครัฐเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันการเงินแบบอิสลาม

 

และความจำเป็นในการระดมทุน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถแต่ขาดแหล่งเงินทุนที่อนุมัติ(ฮาลาล)รองรับ จึงได้มีการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ มีการริเริ่มให้มีการออมการลงทุน การทำธุรกิจประเภทต่างให้มากขึ้น ตลอดจนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ชุมชนและสังคม

\"นิพนธ์\"ยันรัฐหนุนคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครบรอบ 30 ปี สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด
รวมถึงกิจกรรมเสวนา บรรยายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้ผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำความรู้และข้อคิดที่ได้ในวันนี้ไปต่อยอดสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ระหว่างกันอย่างกว้างขวางต่อไป

 

จึงถือโอกาสนี้ที่จะได้เห็นที่นี่จะเป็นแหล่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้า จากผู้ขายถึงมือผู้บริโภค โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อวิถึชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน และหวังว่าจะได้มีการต่อยอดในความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ตลอดไป

\"นิพนธ์\"ยันรัฐหนุนคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้เข้าถึงแหล่งเงินทุน \"นิพนธ์\"ยันรัฐหนุนคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้เข้าถึงแหล่งเงินทุน