svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"อัยการ"ดำรงตำแหน่งต่างๆ

27 กรกฎาคม 2565
1.6 k

"ราชกิจจาฯ"เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯเรื่องแต่งตั้งอัยการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง"ข้าราชการอัยการ"ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 1,201 ราย ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแต่งตั้งข้าราชการอัยการ  โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 1,201 ราย ดังนี้

 

๑. นายจรูญ ธีรนานนท์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปกครอง ขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปกครองสุพรรณบุรี

 

๒. นายสุรพันธ์ กิจพ่อค้า อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปกครอง สุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต

 

๓. นายสุธน จารุพันธ์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดียาเสพติด ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น

 

๔. นายประเสริฐ กาญจนอุทัย รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดียาเสพติด

 

๕. นายสมชาย แสงสว่าง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ส านักงานคดีแรงงาน ภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปราบปราม การทุจริตภาค ๔

 

๖. นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖ ) สำนักงาน คดีแรงงานภาค๔ 

 

๗. นายวัลลภ พลัดเมือง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปกครอง ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา

 

๘. นายวิเชตร แสนคำ อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔

 

๙. นายสมชาย ชัยรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดีปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดีปกครอง

 

๑๐. นายธีระพงศ์ ศานติมารค อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดีปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานอัยการสูงสุด

 

๑๑. นายทินพันธุ์ พรหมเกื้อ ณ พัทลุง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีศาลแขวง ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดียาเสพติด

 

๑๒. นายวีระศักดิ์ มณีเนตร อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๔

 

๑๓. เรืออากาศโท สงวน สวัสดิ์วงค์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๕

 

๑๔. นายพลสิทธิ์ คำสอน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน อัยการภาค ๑ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีศาลสูง ภาค ๑

 

๑๕. นายวรพจน์ วิยาภรณ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดีปกครอง ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีศาลสูง      ภาค ๑

 

๑๖. นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานวิชาการ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน อัยการสูงสุด

 

๑๗. นายวิเชียร ชูสุวรรณ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดีแรงงานภาค ๘ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน คดีศาลสูงภาค ๘

 

๑๘. นายชลิต บัวเกตุ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานอัยการ ภาค ๙ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๙

 

๑๙. นายศาโรจน์ มะลิเถา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน อัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น๖) สำนักงานคดีศาลสูง ภาค ๗

 

๒๐. นายกฤติ พฤกษ์อัครกูล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดีปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดีศาลสูงภาค ๕

 

๒๑. นายพัฒน์พงค์ กิวสันเที๊ยะ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๒ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานอัยการภาค ๒

 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"อัยการ"ดำรงตำแหน่งต่างๆ

 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"อัยการ"ดำรงตำแหน่งต่างๆ

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"อัยการ"ดำรงตำแหน่งต่างๆ

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"อัยการ"ดำรงตำแหน่งต่างๆ

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ [จำนวน ๑,๒๐๑ ราย