svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

“สาธารณสุข” แจ้ง “สตช.” การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา สรุปมีอะไรบ้าง

27 กรกฎาคม 2565
1.7 k

“สาธารณสุข” แจ้ง “สตช.” แจงความผิดเกี่ยวกับกัญชาที่ต้องดำเนินคดีสรุปแล้วมีอะไรบ้าง ด้าน “คำนูณ” โพสต์ “ควรมีตั้งนานแล้วแต่มาช้าดีกว่าไม่มา”

 หลังจากมีการประกาศปลดล็อกกัญชา ซึ่งได้มีการใช้เพื่อทางการแพทย์ ขณะที่กลุ่มคนบางกลุ่มได้นำไปใช้ในวัตถประสงค์อื่น จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมถึงเรื่องกฎหมายควบคุมและข้อกำกัดเรื่องการใช้กัญชานั้น ล่าสุด “กระทรวงสาธารณสุข” ได้แจ้งหนังสือไปยัง “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เรื่องการดำเนินคดีกับผู้ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

 

“สาธารณสุข” แจ้ง “สตช.” การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา สรุปมีอะไรบ้าง

โดยเนื้อหาโดยสรุประบุว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงสาธารณสุข

จึงขอแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด

ที่ไม่ดำเนินการตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้

1.ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา

2. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา

3. ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา

4.ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565

 

“สาธารณสุข” แจ้ง “สตช.” การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา สรุปมีอะไรบ้าง

 

ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติในมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 แปรรูป หมายความว่า การปรุงแต่งหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติของสมุนไพร ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดไม่ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 หากพบการกระทำผิดกรณีไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย ไม่ขออนุญาตส่งออก ไม่ขออนุญาตจำหน่าย ไม่ขออนุญาต แปรรูปกัญชาเพื่อการค้า ต้องดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติตังกล่าวด้วย

 

“สาธารณสุข” แจ้ง “สตช.” การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา สรุปมีอะไรบ้าง

ขณะที่ นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยว่า  “มาช้าดีกว่าไม่มา ! สธ.แจ้งสตช.แจงความผิดค้ากัญชา หนังสือจากสาธารณสุขถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าแทบทุกกิจกรรมเกี่ยวกับกัญชาที่เกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองขณะนี้หากไม่ได้ขออนุญาต ผิดทั้งนั้น ทั้งนี้ตามมาตรา 46 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผยไทย พ.ศ. 2542 ที่ผมพร่ำย้ำมาหลายครั้ง หนังสือฉบับนี้ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 แต่ก็ยังดี มาช้าดีกว่าไม่มา”

 

“ก็รอดูต่อไปว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะประสานการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดเพื่อคลายใจให้กับสังคมต่อไปอย่างไร เพราะเท่าที่ทราบ ขณะนี้ยังไม่มีการขออนุญาตและให้อนุญาตผู้ใดเลย”

 

“สาธารณสุข” แจ้ง “สตช.” การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา สรุปมีอะไรบ้าง