background-defaultbackground-default
"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ผู้พิพากษา"ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 1,291 ราย

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ในศาลต่าง ๆ จำนวน 1,291 ราย ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ในศาลต่าง ๆ จำนวน ๑,๒๙๑ ราย ดังนี้

 

๑. นายวีระเวช ลีฬหะบำรุง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

 

๒. นายพีระศักดิ์ ใจเสงี่ยม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

 

๓. นางอมร กีรติชัยวัตร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

๔. นายภราดร อาสาสรรพกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑

 

๕. นายธีร์รัฐ บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

 

๖. นายภูมิวุฒิ พุทธสุอัตตา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

๗. นายศิระ โกสิยารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี ดำ รงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 

๘. นายสุธรรม จุลิรัชนีกร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลภาษีอากรกลาง

 

๙. นายสันทัศน์ นิภาวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

 

๑๐. นายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

๑๑. นายสมเกียรติ ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งตลิ่งชัน ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑

 

๑๒. นายวิทยา จันทร์ชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

๑๓. นายโพธิ์โพยม มนพลับ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕

 

๑๔. นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

 

๑๕. นายวิชัย ลีลาสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

๑๖. นายพรเทพ พิศาลเมธี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

 

๑๗. นายวรพจน์ เวียงจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

๑๘. นางเมตตา ท้าวสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำ รงตำแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

 

๑๙. นายกิตติพงษ์ ฐาปนพันธ์นิติกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

๒๐. นายลือเดช ทับทิมพรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

 

 

๒๑. นายปณัฐ สมบูรณสิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

๒๒. นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

๒๓. นายอนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

 

๒๔. นางสาวพรทิพย์ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 

๒๕. นายมานพ จรัสจรรยาวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

 

๒๖. นายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำ รงตำแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗

 

๒๗. นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗

 

๒๘. นายบุญเลิศ ศิลปกิจวงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒

 

๒๙. นายปราโมทย์ ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

 

๓๐. นายทวีเกียรติ ดุริยะประพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๙ ดำรงต าแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘

 

"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ผู้พิพากษา"ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 1,291 ราย

 

"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ผู้พิพากษา"ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 1,291 ราย

"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ผู้พิพากษา"ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 1,291 ราย

คลิกอ่านฉบับเต็ม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน ๑,๒๙๑ ราย 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด