svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ก.ล.ต.สั่ง Zipmex เปิดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งลูกค้าฝาก/ถอน ใน 3 วัน

26 กรกฎาคม 2565
708

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด เปิดซื้อขายตามหลักเกณฑ์ Trading rules รวมทั้งให้ลูกค้าสามารถฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้

26 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ระบุว่า ตามที่ปรากฏว่า Zipmex ยังไม่ได้เปิดให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading rules) ของบริษัทตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) รวมทั้งยังไม่เปิดให้ลูกค้าฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลใน Trade Wallet ได้ครบทุกเหรียญ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน

 

ก.ล.ต.สั่ง Zipmex เปิดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งลูกค้าฝาก/ถอน ใน 3 วัน

ก.ล.ต.สั่ง Zipmex เปิดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งลูกค้าฝาก/ถอน ใน 3 วัน

 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่งแห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีมติสั่งการให้บริษัทเปิดให้ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ Trading rules ของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดให้ลูกค้าสามารถฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยใช้ความระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

 

ก.ล.ต.สั่ง Zipmex เปิดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งลูกค้าฝาก/ถอน ใน 3 วัน

 

เพื่อเป็นการเพิ่มความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินของลูกค้า และเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของลูกค้าในการซื้อขาย หรือฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในระหว่างนี้ ให้บริษัทพิจารณาการรับลูกค้าใหม่ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้คำนึงถึงลักษณะ ขนาด ปริมาณ ความซับซ้อนและความหลากหลายของธุรกิจและบริการ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจและบริการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาให้บริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต.