svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สธ. ไม่ยกระดับ “ฝีดาษลิง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย”

25 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สธ. ไม่ยกระดับ “ฝีดาษลิง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย” แค่เป็น “โรคติดต่อเฝ้าระวัง” มอบกรมการแพทย์จัดทำแนวทางรักษาให้ชัดเจนขึ้น

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ ภายหลังองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศ “โรคฝีดาษลิง” เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ว่า คณะกรรมการฯ เห็นด้วยกับการยกระดับศูนย์ EOC ระดับกรมเป็นระดับกระทรวง และมีคำแนะนำเรื่องของการเฝ้าระวังและให้มีการคัดกรองให้ครอบคลุมทุกกลุ่มให้ครบถ้วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ระบบสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยถือว่าสามารถรองรับได้สำหรับโรคฝีดาษลิงภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่

สธ. ไม่ยกระดับ “ฝีดาษลิง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย”

นพ.จักรรัฐ ยืนยันว่า การจะยกจาก “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย” พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดนิยามไว้ว่า โรคติดต่ออันตราย ต้องมีอาการรุนแรง และแพร่ได้ง่าย รวดเร็ว ซึ่งโรค “ฝีดาษลิง” ยังไม่เข้านิยาม จึงเห็นชอบให้คงการเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังต่อไป ส่วนด้านการรักษา ได้มอบหมายกรมการแพทย์ดำเนินการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เรื่องการดูแลรักษาต่อไป โดยให้จัดทำแนวทางการรักษาให้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับกรณีที่มีผู้ป่วยมากขึ้น

สธ. ไม่ยกระดับ “ฝีดาษลิง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย”

logoline