svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดผลโหวตคู่ขนาน "เสียงประชาชน" ลงมติเทคะแนน"ไม่ไว้วางใจ"นายกฯและ 10 รมต.

23 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เปิดผลโหวตลงคะแนนในโครงการ"เสียงประชาชน" ในศึก"อภิปรายไม่ไว้วางใจ" รมต.รายบุคคล ผลปรากฎเสียงประชาชนจากทั่วทุกกสารทิศ กว่า 5 แสนเสียงหรือ คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ ร่วมโหวต " ไม่ไว้วางใจ" นายกฯ และ 10 รมต. เช็กผลคะแนนได้ที่นี่

 

23 ก.ค.65   ตามที่โครงการ "เสียงประชาชน" อันประกอบด้วยนักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาคประชาชน 30 ปีพฤษภาประชาธรรม โดยความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล 4 ช่อง ได้จัดทำโครงการ "เสียงประชาชน" เพื่อให้ประชาชนสามารถลงมติไว้วางใจ-หรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง 11 คน คู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฏรนั้น ซึ่งมีการปิดโหวตในเวลา 11.00 น. 

 

พบว่า  มีประชาชนผู้ใช้สิทธิเข้ามาร่วมลงคะแนน จำนวน 524,806  คน  โดยเสียงส่วนใหญ่ หรือ 95 เปอร์เซนต์ ลงคะแนน "ไม่วางใจ" นายกรัฐมนตรีและ 10 รัฐมนตรี  มีรายละเอียดดังนี้  

 

1.พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกฯและรมว.กลาโหม  ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  508,833  คะแนน ไว้วางใจ 15,973 คะแนน 

 

2.นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์  ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  507,381  คะแนน  ไว้วางใจ 17,425 คะแนน 

 

3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  507,681 คะแนน  ไว้วางใจ 17,125 คะแนน  

 

4.พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  510,143 คะแนน  ไว้วางใจ 14,393 คะแนน 

 

เปิดผลโหวตคู่ขนาน "เสียงประชาชน" ลงมติเทคะแนน"ไม่ไว้วางใจ"นายกฯและ 10 รมต.

 

5.พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทย ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  504,197 คะแนน ไว้วางใจ 20,609 คะแนน

 

6.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รมว.คมนาคม ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  508,278  คะแนน   ไว้วางใจ 16,528 คะแนน 

 

 

 

เปิดผลโหวตคู่ขนาน "เสียงประชาชน" ลงมติเทคะแนน"ไม่ไว้วางใจ"นายกฯและ 10 รมต.

7.นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 506,599 คะแนน  ไว้วางใจ 18,207 คะแนน

 

8.นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 505,547 คะแนน  ไว้วางใจ  19,259 คะแนน  

 

9.นายสันติ  พร้อมพัฒน์  รมช.คลัง  ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  507,596 คะแนน  ไว้วางใจ 17,210 คะแนน

 

10.นายนิพนธ์  บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  506,594 คะแนน  ไว้วางใจ 18,212 คะแนน

 

11.นายสุชาติ  ชมกลิ่น  รมว.แรงงาน ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 504,333 คะแนน  ไว้วางใจ 20,473 คะแนน 

 

อย่างไรก็ดี หากนำคะแนนทั้งหมดมาประมวล พบว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุดในบรรดา 11 รมต. 

กล่าวคือ พล.อ.ประวิตร รองนายกฯ ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 510,413 คะแนน ตามมาด้วย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 508,833 คะแนน

 

อันดับ3  นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 508,278  คะแนน   4. นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข  ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  507,681 คะแนน 5. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  507,596 คะแนน 

 

6. นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 507,381 คะแนน   7.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 506,599 คะแนน  8. นายนิพนธ์  บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  506,594 คะแนน 9. นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 505,547 คะแนน 

 

10. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 504,333 คะแนน และ 11. พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 504,197 คะแนน ตามลำดับ 

 

ที่น่าสนใจหากพิจารณาคะแนนไว้วางใจในบรรดา 11 รมต. พบว่า พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา ได้รับคะแนนไว้วางใจ 20,609 คะแนน  ตามด้วย  นายสุชาติ  ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้รับคะแนนไว้วางใจ  20,473 คะแนน  ซึ่งถือเป็นสองรมต. ได้รับคะแนน"ไว้วางใจ"แตะระดับสองหมื่นคะแนน  

 

ทั้งนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดเผยถึงเหตุผลในการจัดทำโครงการ "เสียงประชาชน" อันประกอบด้วยนักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาคประชาชน 30 ปีพฤษภาประชาธรรม โดยความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล 4 ช่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถลงมติไว้วางใจ-หรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง 11 คน คู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฏรนั้น 

 

"วัตถุประสงค์ของโครงการ "เสียงประชาชน" คือการสร้างแพลตฟอร์มหรือช่องทางให้ประชาชนในฐานะที่เป็น "เจ้าของอำนาจอธิปไตย" ตามรัฐธรรมนูญ สามารถแสดงออกว่าจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้ง 11 คน เพื่อให้ "เสียงประชาชน" เจ้าของประเทศสามารถส่งออกมาได้  "โดยตรง" ซึ่งจะเหมือนหรือจะต่างไปจากการลงมติของ ส.ส. ซึ่งเป็น "ตัวแทนของประชาชน" ก็เป็นเรื่องของประชาชนที่เข้ามาโหวต แม้จะไม่มีผลทางกฎหมาย แต่คือ "เสียงประชาชน" ที่ฝ่ายการเมืองพึงต้องรับฟัง" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  กล่าว 

logoline