svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"กรมที่ดิน"แจงปมประกาศมหาดไทย ให้ต่างชาติถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

13 กรกฎาคม 2565
3.5 k

กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างยิ่ง ภายหลังราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ในการให้ต่างชาติถือครองที่ดินในเมืองไทยตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ล่าสุด "กรมที่ดิน"ได้ออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ต่างชาติถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง"ราชกิจจานุเบกษา"ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

 

โดยระบุเหตุผลว่า ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าว ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

 

โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเพื่อการพำนักระยะยาว อันจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศที่มากขึ้น และจะเป็น ผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องให้แก่ประชาชนและแรงงาน ส่งผลให้ เกิดการลงทุนมากขึ้น และทำให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

อ่าน ราชกิจจาฯประกาศมหาดไทย ให้คนต่างชาติถือครองที่ดิน

 

"กรมที่ดิน"แจงปมประกาศมหาดไทย ให้ต่างชาติถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

 

"กรมที่ดิน"แจงปมประกาศมหาดไทย ให้ต่างชาติถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

อย่างไรก็ตาม ประกาศมหาดไทย ฉบับดังกล่าว กำลังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าครอบครองที่ดินในเมืองไทย  

 

 

"กรมที่ดิน"แจงปมประกาศมหาดไทย ให้ต่างชาติถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

ล่าสุด รายงานข่าวจาก"กรมที่ดิน"  ชี้แจงกรณีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า จากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าประเทศไทย

 

ที่ผ่านมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2565 เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สามารถพำนักและทำงานในประเทศไทยได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน


โดยการให้สิทธิในการถือครองที่ดินของคนต่างชาตินั้น ถือเป็นหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้มีการนำเงินมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ พิจารณาภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่มีการแก้ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อให้สิทธิการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติเพิ่มเติมแต่ประการใด เช่น การให้สิทธิชาวต่างชาติถือครองห้องชุดยังคงให้ตาม พรบ.อาคารชุดในสัดส่วน 49% ของพื้นที่ห้องชุดที่มีการจำหน่ายในแต่ละอาคาร


คงมีเพียงการพิจารณาออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมในเรื่องการให้สิทธิชาวต่างชาติถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542) โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ คือ ต้องเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

 

ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนฯ ซึ่งต้องนำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องคงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในธุรกิจหรือกิจการประเภทที่กำหนด กรณีผิดเงื่อนไขทั้งเรื่องการลงทุน หรือไม่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย จะถูกยกเลิกสิทธิและต้องขายที่ดินออกไปด้วย กฎกระทรวงฉบับนี้จะกำหนดให้มีอายุการใช้บังคับเพียงแค่ 5 ปี

 

ส่วนประเด็นมาตรการลดค่าธรรมเนียมใช้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยเป็นการซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรืออาคารชุดจากผู้ประกอบการที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้สิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมจาก 2% เป็น 0.01%