svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

คลอดแล้ว สตช.ออกระเบียบ สั่งพักใช้ "ใบขับขี่" ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

13 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการ สั่งพักใช้ใบขับขี่ พ.ศ. 2565 เปิดรายละเอียดตัดคะแนนความประพฤติจนเหลือศูนย์ก่อนพักใช้"ใบขับขี่"ต้องเข้าข่ายกระทำผิดอะไรบ้าง

12 กรกฎาคม 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามในระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มีการเผยแพร่ลง "ราชกิจจาฯ" ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มีเนื้อหาระบุว่า โดยที่มาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วางระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และการแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ทราบในกรณีที่ผู้นั้นถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนหมดคะแนนตามที่กำหนดไว้

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง>>>

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

คลอดแล้ว สตช.ออกระเบียบ สั่งพักใช้ \"ใบขับขี่\" ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕"

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถตามระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จนเหลือ ๐ คะแนน ให้ดำเนินการ ดังนี้

 

คลอดแล้ว สตช.ออกระเบียบ สั่งพักใช้ \"ใบขับขี่\" ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

 

(๑) ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค กองบังคับการตำรวจจราจร ให้หัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบสั่ง ซึ่งได้ดำเนินการตัดคะแนนของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ครั้งหลังสุดจนคะแนนเป็นศูนย์นั้น เสนอเรื่องไปยังผู้บังคับการหรือรองผู้บังคับการที่ได้รับ มอบหมายที่ตนอยู่ในสังกัด เพื่อสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทของผู้นั้นคราวละเก้าสิบวัน

 

(๒) ในกองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบังคับการตำรวจรถไฟ ให้หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบสั่ง ซึ่งได้ดำเนินการตัดคะแนนของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ครั้งหลังสุดจนคะแนนเป็นศูนย์นั้น เสนอเรื่องไปยังผู้กำกับการที่ตนอยู่ในสังกัด เพื่อสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ทุกประเภทของผู้นั้นคราวละเก้าสิบวัน

 

(๓) หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกใบสั่งหรือเปรียบเทียบปรับ นอกจากข้อ (๑) และ (๒) ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้ดำเนินการตัดคะแนนของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ครั้งหลังสุดจนคะแนน เป็นศูนย์นั้น เสนอเรื่องไปยังผู้บังคับการหรือผู้ได้รับมอบหมำยซึ่งมียศตั้งแต่พันตำรวจเอกขึ้นไป ที่ตนอยู่ ในสังกัด เพื่อสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทของผู้นั้นคราวละเก้าสิบวัน 

 

ข้อ ๔ คำสั่งตำมข้อ ๓ ให้ทำเป็นหนังสือตามแบบท้ายระเบียบนี้ โดยให้ระบุวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ให้ชัดเจน และให้นับวันเริ่มต้นของคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับจากวันที่คะแนนของผู้ขับขี่นั้นเป็น ๐ คะแนน การแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้แจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกตัดคะแนน ความประพฤติในการขับรถจนเหลือ ๐ คะแนน ตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการขนส่งทางบก ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ โดยต้องส่งคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่คะแนนความประพฤติของผู้นั้นถูกตัดจนเหลือ ๐ คะแนน ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง ได้รับแจ้งคำสั่ง เมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งคำสั่ง คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ให้แจ้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมาย ว่าการขนส่งทางบกทราบผ่านการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คลอดแล้ว สตช.ออกระเบียบ สั่งพักใช้ \"ใบขับขี่\" ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

 

คลอดแล้ว สตช.ออกระเบียบ สั่งพักใช้ \"ใบขับขี่\" ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

 

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕

logoline