svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

มติเคาะชื่อ "อรรถพล ใหญ่สว่าง" เป็นบุคคลเชิดชูเกียรติของชาวแปดริ้ว

12 กรกฎาคม 2565
535

กรรมการจังหวัดฉะเชิงเทรา มีมติเห็นชอบให้ “อรรถพล ใหญ่สว่าง” ประธานมูลนิธิอัยการ และนายกสมาคมชาวแปดริ้ว เป็นบุคคลสมควรเชิดชูเกียรติ

ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหนังสือเรื่องบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

 

โดยในหนังสือระบุว่า ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจากหอการค้าจังหวัดว่า ได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายงานด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

มติเคาะชื่อ "อรรถพล ใหญ่สว่าง" เป็นบุคคลเชิดชูเกียรติของชาวแปดริ้ว

โดยเฉพาะในสายงานด้านอัยการดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (อสส.) คนที่ 11 และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอัยการ (ประธาน ก.อ.) คนแรกของไทย ที่ได้รับการเลือกตั้งจากข้าราชการอัยการทั่วประเทศตามกฎหมายใหม่ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิอัยการ

 

ในส่วนของบทบาทด้านการช่วยเหลือสังคมและการยกระดับความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของประชาชนชาวฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ใช้บทบาทของการเป็นนายกสมาคม ช่วยเหลือและทํากิจกรรมร่วมกับทางจังหวัด และบทบาทที่ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด รวมถึงการทํากิจกรรมร่วมกับวัดอาราม และชุมชน

มติเคาะชื่อ "อรรถพล ใหญ่สว่าง" เป็นบุคคลเชิดชูเกียรติของชาวแปดริ้ว

โดยที่ประชุมกรรมการจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าศาสตราจารย์ พิเศษ อรรถพล เป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาของจังหวัด มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติตามที่หอการค้าเสนอ

 

ดังนั้นจึงได้มีมติเห็นชอบให้นำผลงาน และเกียรติประวัติไปไว้ในหอเกียรติยศจังหวัด เพื่อให้ประชาชนชาว และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้และถือเป็นแบบอย่างในการดำรงตนสืบต่อไป