รองผบ.ตร.ใช้ยาแรง งัดคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 เอาผิด “สารวัตร ถึง ผู้บัญชาการ” หากพบว่าบกพร่องซ้ำซาก ปล่อยให้มีอบายมุขในพื้นที่ หลังประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ย้ำประสานหน่วยงานช่วยตรวจตราเข้มข้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ( รอง ผบ.ตร.) ได้มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ถึง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ตลอดจน ผู้บัญชาการตำรวจภูธร1-9 ก. ทท. ปส. สตม. ตชด. และ สยศ.ตร. ใจความว่า 1.อ้างถึง

1.1 คำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ และคำสั่ง หน.คสช. ที่ 46/2559 ลง 29 ก.ค.59 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558

1.2 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46) ลง 23 มิ.ย.65 ประกาศปรับลดระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการคงดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งเพิ่มมาตรการ เฝ้าระวังโรคต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.3 หนังสือ ตร. ที่ 007.22/523 ลง 8 ก.พ.2565 เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการพนัน

1.4 วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007.22 /2289 ลง 1 มิ.ย.2565 กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับสถานประกอบการมีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

2.จากการประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมป้องกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของรัฐบาลนั้น อาจส่งผลให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันและความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามในการกระทำความผิดดังกล่าว จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการของ ตร. ที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด และกำชับการปฏิบัติ ดังนี้

2.1 ความผิดเกี่ยวกับลักลอบเล่นการพนัน ให้สืบสวนหาข่าวเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่ง และสถานที่ที่เคยมีการลักลอบเล่นการพนัน มีพฤติการณ์ หรือที่ปรากฎเป็นข่าวว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงจัดทำข้อมูลรายละเอียดให้ปรากฎรายชื่อบุคคลที่มีประวัติและพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนัน 

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ ตำรวจในสังกัด สืบสวนหาข่าว และติดตามพฤติการณ์อย่างใกล้ชิด เข้มงวด กวดขัน จับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนันที่มีลักษณะเป็นอบายมุขเป้าหมาย ตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.58 การลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่รับผิดชอบทุกรูปแบบบ่อนการพนันทุกชนิด 

รวมทั้งการพนันออนไลน์ซึ่งแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน อันเป็นการมอมเมาเด็กและเยาวชนอย่างเข้มงวดและจริงจัง โดยให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทุกราย

2.2ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ ให้กวดขัน เพิ่มความเข้มวงรอบในการตรวจตรา ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติของสถานบริการและสถานประกอบการที่ มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่ง รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบและสุ่มตรวจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบ 

กำชับให้ผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ปฏิบัติตามกฎหมายและ คำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 เช่น การปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ การเปิด-ปิดตามกำหนดเวลา 

รวมทั้งการแสดงลามกอนาจาร และการพกพาอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทเข้าสถานบริการ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด ตามมาตรการควบคุมโรค และคำแนะนำของทางราชการ

ในการปฏิบัติให้ประสานแผน และการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานทหารในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง และเจ้าพนักงานตามกฎหมายเฉพาะเรื่องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกัน และจัดระเบียบสังคม อย่างเคร่งครัด 

หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดและขยายผลกับผู้เกี่ยวข้องทุกราย

 

3.ให้มีการมอบหมายผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ทั้งในระดับ บช./ภ. บก./ภ.จว. และ สน./สภ. หากตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือปล่อยปละละเลย ไม่สนใจในการสืบสวนจับกุม ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาข้อบกพร่องและลงโทษไปตามอำนาจหน้าที่ 

โดยให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2565 ลง 27 เม.ย.58 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุขโดยเคร่งครัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตร.งัดคำสั่งเอาผิด “สว-ผบช.”หากปล่อยให้มีอบายมุขในพื้นที่

ตร.งัดคำสั่งเอาผิด “สว-ผบช.”หากปล่อยให้มีอบายมุขในพื้นที่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด