svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

พลิกแฟ้มครม.วันนี้ พัฒนาสังคมฯ ของบกลาง 8 พันล.จ่าย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"

05 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เปิดแฟ้มครม.วันนี้ พัฒนาสังคมฯ ของบกลาง 8,380 ล้าน จ่าย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" มท.ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม ดีอีเอส เสนอร่างเอ็มโอยูกับกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam

 

5 กรกฎาคม 2565 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระสำคัญเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอรับการจัดสรรงบกลาง เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเป็น "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน กรอบวงเงิน 8,380 ล้านบาทส่วนวาระต่าง ๆ มีดังนี้

 

วาระสำคัญของรัฐบาล

 

 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ….
 • กระทรวงแรงงาน เสนอการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลาย มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19

 

วาระเพื่อพิจารณา

 

 • กระทรวงการคลัง เสนอการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565
 • กระทรวงกลาโหม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอการขออนุมัติแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570
 • กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam
 • กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ยกเว้นมิให้ นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับ พ.ศ. ….
 • กระทรวงพลังงาน เสนอองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบการผนวกสัญญาแบ่งฝ่ายผลผลิต แปลง B-17 & C-19 และพื้นที่ว่าง (แปลง B-17-02) เข้ากับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 โดยการออกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01
 • กระทรวงพลังงาน เสนอองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญา ซื้อขายแก๊สธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และแปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนา ร่วมไทย-มาเลเซีย (ฉบับแก้ไข)
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ….
logoline