พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 

1 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือกรุงเทพมหานคร และธงลูกเสือประจำจังหวัด และทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี, พลตรี ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เฝ้ารับเสด็จ

 

 

พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพานพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ 

 

จากนั้นทรงพระดำเนินออกจากพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงคม เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย


เมื่อสมควรแก่เวลา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี ผู้อำนวยการวำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ

พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระเก้าอี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ขอพระราชทานกราบทูลรายงานวัตถุประสงค์งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ขอพระอนุญาตเบิกปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกราบทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกราบทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือกรุงเทพมหานคร และธงลูกเสือประจำจังหวัด และเบิกเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อนำลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ขอพระราชทานพระโอวาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาทความว่า "ขอแสดงความยกย่องอย่างจริงใจต่อลูกเสือ และบุคลากรลูกเสือทุกคนที่ได้รับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564 น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าคณะลูกเสือมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให้บังเอิญผลตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้

นับแต่กิจการลูกเสือถือกำเนิดขึ้นเยาวชนลูกเสือผู้มีจิตอาสาได้มีบทบาทสำคัญในการบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวมด้วยความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความปรารถนาดีอย่างสุจริตจริงใจเสมอมา นับได้ว่า กิจการลูกเสือเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นโอกาสในการสร้างสมคุณลักษณะประจำตนให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ผู้ที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่ากิจการลูกเสือไทยสามารถยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ประชาชนได้อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามสังคมทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ลูกเสือจึงจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความคิด วิจารญาณ ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆให้เพิ่มพูนก้าวหน้า ทันโลก ทันเหตุการณ์เสมอ เชื่อได้ว่าถ้าทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติให้ได้ ดังนี้ รวมทั้งประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยและธรรมเนียมของลูกเสืออย่างแน่วแน่แล้ว 

แต่ละคนย่อมสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน ให้แก่สังคม สมดังอุดมการณ์ของลูกเสืออย่างแน่นอน ในพระมหาปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้กิจการลูกเสือมีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น และขอให้ลูกเสือและผู้มาร่วมพิธีทุกคนนี้ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน"

ต่อมา แตรเดี่ยววชิราวุธวิทยาลัยให้สัญญานการเดินสวนสนาม ขบวนธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือกรุงเทพมหานคร และธงลูกเสือประจำจังหวัด และขบวนลูกเสือ เนตรนารี 

เดินสวนสนามถวายความจงรักภักดี  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงยืนเมื่อขบวนธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือกรุงเทพมหานคร และธงลูกเสือประจำจังหวัดผ่านที่ประทับ และทอดพระเนตรการแสดง "ใต้ร่มพระบารมีจักรีเกริกฟ้าปวงประชาร่มเย็น" เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ

พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด