svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์

01 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ออกประกาศการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีคนพิการที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่ในทะเบียนกลางคนพิการ ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน2565 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ โดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังคงสามารถพกพาและแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพก็สามารถใช้ได้ตลอดไป ซึ่งแอปพลิเคชันบัตรคนพิการเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการในการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัลได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว 

นางสาวสราญภัทร กล่าวต่อว่า กระทรวง พม. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้คนพิการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน“บัตรคนพิการ”  ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS  ได้ตั้งแต่บัดนี้  นอกจากการแสดงบัตรคนพิการแล้ว  แอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” สามารถให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ การรับรู้สิทธิคนพิการและช่องทางการขอรับบริการ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับสายด่วนช่วยเหลือสังคม 1300 และสายด่วนคนพิการ 1479 ได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการของภาครัฐตามสิทธิที่พึงได้รับ

logoline