svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ทำความรู้จัก "พระเกี้ยว" ศิราภรณ์ชั้นสูง สู่สัญลักษณ์สถาบันการศึกษา

30 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ทำความรู้จัก "พระเกี้ยว" ศิราภรณ์ชั้นสูงของพระราชโอรสและพระราชธิดาของกษัตริย์ และพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสถานศึกษาใดบ้างใช้เป็นเครื่องหมายประจำสถาบัน

“พระเกี้ยว” หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศา หรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ทั้งนี้ พระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ “จุฬาลงกรณ์” ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ "มงกุฎ" 

 

ทำความรู้จัก "พระเกี้ยว" ศิราภรณ์ชั้นสูง สู่สัญลักษณ์สถาบันการศึกษา

 

อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า “พระจอมเกล้าน้อย” อีกด้วย 

 

เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่า “พระเกี้ยว” หรือ “จุลมงกุฎ” จึงได้ใช้ “พระเกี้ยว” หรือ จุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์

 

พระราชลัญจกรพระจุลมงกุฎ ประจำรัชกาลที่ 5

สำหรับ การใช้ “พระเกี้ยว” เป็นเครื่องหมายประจำสถาบันการศึกษานั้น มีมาตั้งแต่สมัย "โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน" โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายหน้าหมวกของนักเรียน 

 

ต่อมาเมื่อโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนมหาดเล็ก" จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ “พระเกี้ยว” เป็นเครื่องหมายหน้าหมวกของนักเรียนมหาดเล็ก 

 

โรงเรียนมหาดเล็ก

 

ต่อมาเมื่อ โรงเรียนมหาดเล็ก กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระเกี้ยวเป็น เครื่องหมายของโรงเรียน ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่กราบบังคมทูลขอพระราชทาน 

 

กระทั่ง โรงเรียนมหาดเล็ก ได้วิวัฒน์ขึ้นเป็น โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารก็ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนข้อความใต้ “พระเกี้ยว” ตามชื่อ ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ ตราพระเกี้ยว เป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย ตราบจนถึงปัจจุบัน 

 

สำหรับ “พระเกี้ยว” องค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ์ เป็น “พระเกี้ยว” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อสร้างจำลองจาก “พระเกี้ยว” จริง ที่ประดิษฐานอยู่ในพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวัง 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้าง “พระเกี้ยว” จำลอง เมื่อ พ.ศ.2529 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเจิมและทรงพระสุหร่ายที่องค์พระเกี้ยว แล้วพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยต่อหน้าประชาคมจุฬาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2531 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2532

 

ทำความรู้จัก "พระเกี้ยว" ศิราภรณ์ชั้นสูง สู่สัญลักษณ์สถาบันการศึกษา

 

สำหรับ สถานศึกษาที่ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นสัญลักษณ์ มีหลายระดับการศึกษา ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษา และในระดับโรงเรียนมัธยม

 

สถาบันอุดมศึกษา ที่ใช้ “พระเกี้ยว” หรือ “จุลมงกุฎ” เป็นสัญลักษณ์ มีดังนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้สัญลักษณ์จุลมงกุฎ เหนือตัวอักษร “จภ” หมายถึง พระนามของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ใช้สัญลักษณ์จุลมงกุฎ เหนือตัวอักษร “กว” หมายถึง พระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

 

ทำความรู้จัก "พระเกี้ยว" ศิราภรณ์ชั้นสูง สู่สัญลักษณ์สถาบันการศึกษา

 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ใช้ “พระเกี้ยว” หรือ “จุลมงกุฎ” เป็นสัญลักษณ์ มีดังนี้

 • โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในเครือ (ยกเว้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ที่ใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ สก)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนในเครือ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาค) และ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนในเครือ (ยกเว้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่ใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ สก)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และโรงเรียนในเครือ (ยกเว้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่ใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ สก)
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนในเครือ (ยกเว้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ที่ใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ สก)
 • โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนในเครือ (ยกเว้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ที่ใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ สก)
 • โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ (เป็นโรงเรียนในเครือเบญจมราชาลัย เมื่อก่อนชื่อ โรงเรียนเบญจมราชาลัย 2 แต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระเกี้ยว เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียนของตนเอง เป็นการเฉพาะ เมื่อปี พ.ศ. 2522 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ) และโรงเรียนในเครือ (โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี)
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

 

ทำความรู้จัก "พระเกี้ยว" ศิราภรณ์ชั้นสูง สู่สัญลักษณ์สถาบันการศึกษา

 

 • โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนในเครือ
 • โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนในเครือ (โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก)
 • โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 
 • โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (แต่ในปัจจุบันได้อัญเชิญตรานี้เป็นตราเข็มกรรมการนักเรียน)
 • โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 • โรงเรียนราชวิทยาลัย หรือโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปัจจุบัน
 • โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนสาธิต ฝค.ตอ., วศ.ปทุมวัน, มศว ปทุมวัน (ตราพระเกี้ยวธรรมจักร พ.ศ. 2497-2517)
 • โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ทำความรู้จัก "พระเกี้ยว" ศิราภรณ์ชั้นสูง สู่สัญลักษณ์สถาบันการศึกษา

อ้างอิง :
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย "พระเกี้ยว" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้อยเรื่องราวจากรั้วจามจุรี
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

logoline