svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ"เผย อานนท์ แสนน่าน อดีตปธ.หมู่บ้านเสื้อแดงรับตำแหน่งการเมือง

28 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

อานนท์ แสนน่าน อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง นำทีมรับตำแหน่งทางการเมือง ราชกิจจาฯเผย คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 ราย ออกมาอย่างเป็นทางการ

 

ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม. ) เมื่อวันที่ 30 พ.ค.65  มีมติ เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ราย ดังนี้

 

จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ   ส.อ.คิมหันต์ ตลับนาค  นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ และนายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย และอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง 4 ภาค ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.65 เป็นต้นไป

 

ล่าสุด "ราชกิจจานุเบกษา" ฉบับวันที่ 28 มิ.ย.65  ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 ราย ออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว  

 

โดยระบุว่า  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองที่ ๑๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน ๕ ราย ดังนี้

 

\"ราชกิจจาฯ\"เผย อานนท์ แสนน่าน อดีตปธ.หมู่บ้านเสื้อแดงรับตำแหน่งการเมือง

๑. จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ

๒. สิบเอก คิมหันต์ ตลับนาค

๓. นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล

๔. นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์

๕. นายอานนท์ แสนน่าน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

อานนท์  แสนน่าน  อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย

 

กล่าวเฉพาะ นายอานนท์ แสนน่าน เคยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย  และมีความสัมพันธ์อันดีกับ นายเสกสกล อัตถาวงศ์  ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  จากปมความวุ่นวายเรื่องคลิปเสียงต่อรองโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 

logoline