svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

บสย. คิกออฟ The S1 Project นำร่องแผนพัฒนานวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ

บสย. คิกออฟ The S1 Project (SME One)  นำร่องแผนพัฒนานวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ เปิดตัวโครงการความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าก้าวสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ เชื่อมโยงแพลตฟอร์ม Digital Ecosystem ตอบโจทย์โลกการเงิน

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเปิดโครงการ The S1 Project (SME One)  โครงการความร่วมมือการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายยกระดับด้านการบริการสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างเครือข่ายการให้บริการทางการเงินยุค Digital Transform ภายใต้แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมกัน โดยใช้จุดแข็งของทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน สินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

บสย. คิกออฟ The S1 Project นำร่องแผนพัฒนานวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ

โครงการ The S1 Project (SME One) จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐที่จะพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ (Business model) ใหม่ๆ ร่วมกัน และเสริมสร้างศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกและเกี่ยวเนื่อง ทั้งรูปแบบนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ได้สินเชื่อรวดเร็ว และตอบโจทย์ธุรกิจ 

บสย. คิกออฟ The S1 Project นำร่องแผนพัฒนานวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ

 

การพัฒนานวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้โครงการ The S1 Project  (SME One) ครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่าง บสย. และ EXIM BANK ซึ่งจะใช้จุดแข็งของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกันพัฒนาบนโครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน คือ การพัฒนา Credit Scoring และการพัฒนากระบวนการการพิจารณาสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อสู่ Digital Lending และ Digital Credit Guarantee  ร่วมกัน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ บสย. เพื่อยกระดับการอนุมัติสินเชื่อ และค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้การใช้แอพพลิเคชั่นที่ 2 สถาบันร่วมกันพัฒนาเป็นการสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มาใช้บริการ 

บสย. คิกออฟ The S1 Project นำร่องแผนพัฒนานวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ