svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

“สาธิต” แจงถอดแมสก์ตามสมัครใจ ยังมีเงื่อนไขควบคุม กลุ่มเสี่ยงควรใส่ต่อไป

24 มิถุนายน 2565

“สาธิต” แจงประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้สวมหรือถอดหน้ากากตามความสมัครใจ ยังมีเงื่อนไข ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากอยู่ในสถานที่เสี่ยง เว้นระยะห่างไม่ได้ เป็นผู้ที่ติดเชื้อเสี่ยงอาการรุนแรง ผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยังสมควรสวมหน้ากากต่อไป

24 มิถุนายน 2565 สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 46 ซึ่งมีเรื่องของการสวม หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตามความสมัครใจ ว่า ประกาศเรื่องของการสวมหรือถอดหน้ากากตามความสมัครใจนั้น เป็นแบบมีเงื่อนไข คือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

กรมอนามัย ยังแนะนำให้สวมหน้ากากเมื่อยังอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง หรือผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยังจำเป็นต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

 

“สาธิต” แจงถอดแมสก์ตามสมัครใจ ยังมีเงื่อนไขควบคุม กลุ่มเสี่ยงควรใส่ต่อไป
 

“แม้จะมีประกาศให้การสวมหน้ากาก หรือถอดหน้ากากเป็นไปตามความสมัครใจ แต่ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เป็นเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด การสวมหน้ากากในสถานที่ที่มีความเสี่ยง เป็นเรื่องที่ควรตระหนักให้ดี เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อได้ ”

 

นายสาธิต กล่าวอีกว่า แม้ช่วงนี้จะมีผู้ติดเชื้อโควิดไม่มาก แต่ก็พบว่าเริ่มเพิ่มสูงขึ้นบ้าง เนื่องจากมีการผ่อนคลายกิจกรรม เช่น สถานบันเทิง และแม้การติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรง แต่บางคนอาจเป็นภาวะ Long COVID ที่มีอาการเรื้อรังได้ ดังนั้น ไม่ติดเชื้อดีที่สุด

 

“สาธิต” แจงถอดแมสก์ตามสมัครใจ ยังมีเงื่อนไขควบคุม กลุ่มเสี่ยงควรใส่ต่อไป

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะนำให้ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ไว้ดังนี้

  • สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
  • สวมหน้ากากอนามัย ในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด
  • สวมหน้ากากอนามัย เมื่อมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
  • สวมหน้ากากอนามัย ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้
  • สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

 

สำหรับผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการรุนแรง หรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ 

 

กรณีเป็น ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

 

“สาธิต” แจงถอดแมสก์ตามสมัครใจ ยังมีเงื่อนไขควบคุม กลุ่มเสี่ยงควรใส่ต่อไป