svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" ประกาศคำสั่ง ศบค. มาตรการผ่อนคลายเข้า-ออกประเทศ มีผล 1 ก.ค.นี้

24 มิถุนายน 2565
388

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่ง ศบค. มาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย มีผลวันที่ 1 กรกฏาคม 2565

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 เผยแพร่ คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 13/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) มีรายละเอียดดังนี้ ..

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ในการปรับปรุงการกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และคำสั่งศูนย์บริหารสถารการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศซ 2565 นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศคำสั่ง ศบค. มาตรการผ่อนคลายเข้า-ออกประเทศ มีผล 1 ก.ค.นี้
 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจบัน ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการรับลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรสําหรับผู้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรทุกประเภท ของคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 11/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศคำสั่ง ศบค. มาตรการผ่อนคลายเข้า-ออกประเทศ มีผล 1 ก.ค.นี้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การดําเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกําหนด ตามข้อ 2 ของมาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดําเนินการ ในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกําหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แนบท้ายคําสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 11/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

ข้อ 3 ให้ปรับมาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกประเภท ของคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 11/2515 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26 ) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามแนบท้ายคําสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

"ราชกิจจาฯ" ประกาศคำสั่ง ศบค. มาตรการผ่อนคลายเข้า-ออกประเทศ มีผล 1 ก.ค.นี้

สำหรับ มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 13/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาดังนี้ 

 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 มิให้เกิดการแพร่ระบาดในราชอาณาจักร และเพื่อให้มาตรการและหลักเกณฑ์สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีความสอดล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงเห็นควรกำหนดมาตรการป้องกันโรคและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 3 ประเภท ได้แก่ 

  • (1) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด (Vaccinated Persons) 
  • (2) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด (Unvaccinated/Not Fully Vaccinated Persons) 
  • (3) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจำเป็น ดังนี้ (ตามภาพที่ 1-5)

 

อ่านเนื้อหาราชกิจจาฉบับเต็ม >> คลิกที่นี่

 

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 "ราชกิจจาฯ" ประกาศคำสั่ง ศบค. มาตรการผ่อนคลายเข้า-ออกประเทศ มีผล 1 ก.ค.นี้