วิปวุฒิสภา เผย ใช้ 5 กมธ. รุมยำ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ ผู้ได้รับเสนอชื่อดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วิปวุฒิสภา เผยใช้ 5 กมธ. รุมยำ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต

23 มิถุนายน 2565 นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา หรือ วิปวุฒิสภา ที่มี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม เปิดเผยว่า การประชุมวุฒิสภาในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 จะพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้ว จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ กับฉบับที่นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กับคณะเป็นผู้เสนอ

 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ กับฉบับที่นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะเป็นผู้เสนอ โดยเห็นควรให้

 

  • คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
  • คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
  • คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
  • คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมกันพิจารณาศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจต่อไป

วิปวุฒิสภา เผยใช้ 5 กมธ. รุมยำ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต

นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณา ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด จำนวน 15 คน

 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

 

ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ จำนวน 21 คน

 

พิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ การปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564

 

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 และเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564