ผู้ช่วย ผบ.ตร. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เผยผลการปฏิบัติในรอบ 3 เดือน เร่งรัดแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเสร็จสิ้นแล้ว 5,332 เรื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จาก "โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล” ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานตำรวจชาติ จัดตั้งให้สอดคล้องกับ นโยบายรวมไทยสร้างชาติและขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ( Stronger Together ) ยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยเป้าหมายหลัก คือความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน รวมพลังกันเพื่อทำนุบำรุงสถาบันหลัก ของชาติ ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ 

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช. ผบ.ตร.) เผยความเคลื่อนไหวในโครงการดังกล่าว  โดยวันนี้ ตนได้ประชุมติดตาม และสรุปผลการปฏิบัติ ของ บช.น., ภ.1 - 9 และ สถานีตำรวจ 1,483 สถานีทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้รับรายงานปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อน 5,578 เรื่อง ซึ่งได้ติดตามขับเคลื่อน เร่งรัดให้หน่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว 5,332 เรื่อง ได้แก่

Stronger Together วงรอบ มี.ค.-พ.ค. สางปัญหาปชช. 5,332 เรื่อง

Stronger Together วงรอบ มี.ค.-พ.ค. สางปัญหาปชช. 5,332 เรื่อง

1.ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การแข่งรถในทาง การลักลอบเข้าเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพล แหล่งอบายมุขและสถานบริการ หนี้นอกระบบ อาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์และเทคโนโลยี ฯลฯ  3,986 เรื่อง

2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ค่าครองชีพสูง การว่างงาน ความยากจนปัญหาหนี้สิน การขาดแคลนที่ทำกิน ฯลฯ 241 เรื่อง

3.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ มลภาวะทางอากาศ ฝุ่นควันโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเสื่อมโทรมในชุมชน ภัยแล้งและอุทกภัย ฯลฯ  745 เรื่อง

4.ปัญหาด้านความขัดแย้ง เช่น ความเห็นต่างทางการเมือง ศาสนาและเชื้อชาติ ข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินทับซ้อน การสร้างความเดือดร้อนรำคาญในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ 360 เรื่อง

และมีปัญหาที่อยู่ระหว่างหน่วยดำเนินการแก้ไข โดยได้สั่งการเร่งรัดและคาดว่าจะสามารถแก้ไขได้ 246 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาด้านสังคม 155 เรื่อง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 51 เรื่อง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 33 เรื่อง ปัญหาด้านความขัดแย้ง 7 เรื่อง ตามลำดับ

Stronger Together วงรอบ มี.ค.-พ.ค. สางปัญหาปชช. 5,332 เรื่อง

โดยสามารถจำแนกผลการดำเนินการของหน่วยที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้ บช.น. จำนวน 446 เรื่อง (100%), ภ.1 จำนวน 574 เรื่อง (92.1%), ภ.2 จำนวน 437 เรื่อง (91%), ภ.3 จำนวน 663 เรื่อง (92.2%), ภ.4 จำนวน 1,091 เรื่อง (99.5%), ภ.5 จำนวน 579 เรื่อง (97.3%), ภ.6 จำนวน 582 เรื่อง (99.3%), ภ.7 จำนวน 262 เรื่อง(94.9%), ภ.8 จำนวน 337 เรื่อง (92.8%) และ ภ.9 จำนวน 361 เรื่อง (91.9%)

Stronger Together วงรอบ มี.ค.-พ.ค. สางปัญหาปชช. 5,332 เรื่อง

พล.ต.ท.ประจวบ ได้กำชับ ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์และตำรวจผู้ประสานงานเครือข่ายของทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ ให้เร่งประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกให้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เข้าช่วยเหลือและทำการแก้ไข พร้อมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด สำหรับสถานีตำรวจที่ยังมีผลการปฏิบัติน้อย ให้ผู้บังคับบัญชาลงไปตรวจสอบ หากเป็นพื้นที่เมือง ชุมชน มีปัญหา หรือความต้องการมาก เครือข่ายภาคประชาชนจะทำหน้าที่แทนตำรวจในการเสนอปัญหาให้ทราบ และเป็นหน้าที่ของตำรวจแก้ไข หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประชาชนก็จะคลายความเดือดร้อน

 

พล.ต.ท.ประจวบ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าว จะประสบผลสำเร็จ เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ แก้ไขปัญหาความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ชุมชนสังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ดังนั้นสถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจทุกนาย จักต้องดำเนินโครงการ อย่างต่อเนื่องจริงจังให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนและสังคม มีความเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบไป

Stronger Together วงรอบ มี.ค.-พ.ค. สางปัญหาปชช. 5,332 เรื่อง